Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołecki Ryszard

Ryszard Kołecki, ur. 1 I 1948 w Starym Kolnie k. Brzegu. Ukończył Technikum Budowlane we Wrocławiu (1969).

1960–1980 w ZHP, instruktor, podharcmistrz, od 1969 komendant Szczepu Drużyn ZHP w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, 1969–1980 w ZNP.

1969–1983 nauczyciel, wychowawca, kierownik internatu w ZSB w Brzegu.

Od IX 1980 w „S”; we IX współorganizator Koła „S” w ZSB, 14 XI 1980 – II 1981 wiceprzew. Tymczasowej Komisji Międzyszkolnej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu; od 16 II 1981 wiceprzew. Komisji Zakładowej POiW tamże. 2 X 1980 – IV 1981 członek MKZ/MKK tamże, od 4 V 1981 prezydium MKK Ziemia Brzeska; 29–30 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR. W 1981 delegat na regionalne spotkania „S” POiW Regionu Dolny Śląsk i Śląska Opolskiego (członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej) oraz krajowe zebranie POiW we Wrocławiu.

XII 1981 – 1989 wiceprzew., od VI 1983 przew. TKZ POiW; 17 II 1982 – II 1989 współzałożyciel, członek Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej. XI 1982 – 1989 członek zaprzysiężony SW. XII 1981 – 1983 uczestnik pomocy rodzinom osób internowanych i represjonowanych; 1983–1990 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Mikołaja w Brzegu, nast. po zmianie afiliacji od 1987 Podwyższenia Krzyża Świętego tamże. 1982–1989 współzałożyciel, organizator druku, drukarz (do I 1987 regularnie, późn. rotacyjnie) podziemnych pism: „Prostownik” (II 1982 – II 1989), także organizator druku z matryc przywożonych z Wrocławia „Z Dnia na Dzień” (I 1982 – 1989) i „Solidarność Walcząca” (VII 1982 – XII 1989). 1982–1989 organizator sieci kolportażu i kolporter podziemnych wydawnictw m.in. ulotek, kaset, książek i pism: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”. 1983–1984 mistrz budowlany w Nadleśnictwie w Brzegu. 6 XI 1983 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. ze sprawą Janusza Kajdzika, 17 XI poddany rewizji w pracy i mieszkaniu, 18 XI ponownie przesłuchany. 1984–1987 kierownik robót budowlanych/grupy remontowo-budowlanej w Klubie Sportowym Stal Brzeg; 1987–1996 własna działalność gospodarcza.

IV – VI 1989 członek KO w Brzegu, wykonawca plakatów i ulotek wyborczych, uczestnik kolportażu materiałów wyborczych oraz akcji ulotkowych i plakatowania. 1996–2004 współwłaściciel Przedsiębiorstwa Handlowego Kora Sc. w Brzegu. 2004–2008 na świadczeniu przedemerytalnym; od 2008 na emeryturze.

Łukasz Sołtysik

Brzeg, Region Dolny Śląsk, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry