Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kasprzyk Rafał

Rafał Kasprzyk, ur. 15 X 1952 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1976), doktorat (1985).

1976–1985 asystent, 1985–1997 adiunkt na Wydz. Prawa i Administracji UŁ, 1978–1980 aplikacja sędziowska, 1989 aplikacja adwokacka.

Od IX 1980 w „S”; członek Tymczasowego Zarządu Uczelnianego na UŁ, 1980–1981 doradca prawny i ekspert MKZ/ZR Ziemi Łódzkiej; III – IV 1981 ekspert i doradca KKP, IX/X 1981 doradca łódzkiej delegacji na I KZD, I – II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej podczas strajku studentów łódzkich uczelni, 1981 współtwórca pisma MKZ/ZR „Komunikat”, z-ca rzecznika prasowego ZR, autor tekstów w niezależnym piśmie „Solidarność Ziemi Łódzkiej”.

13 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji siedziby ZR, 14–15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku studentów na Wydz. Prawa i Administracji UŁ. 1981–1989 doradca prawny osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, m. in. 1984–1989 jeden z pełnomocników Jerzego Kropiwnickiego ws. przywrócenia go do pracy. 28 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu (V 1982 współinicjator i współwykonawca instalacji do podsłuchu rozmów funkcjonariuszy SB z internowanymi), 23 VII 1982 zwolniony. 1982 członek Tajnego TZR Ziemia Łódzka. 1982–1989 kolporter w środowisku uniwersyteckim podziemnych pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny UŁ”, „Nasz Głos”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”. 1984 prelegent na spotkaniach organizowanych przez TKZ w MPK w Łodzi. 1984–1985/1986 członek (złożył rezygnację w zw. z nasilającymi się atakami RKW na przew. regionu Andrzeja Słowika), 1986–1989 współpracownik RKW/Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej. W roku akademickim 1986/1987 odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami. 1988–1989 z ramienia RKW ekspert strajkujących załóg zakładów włókienniczych Pabianic i Bełchatowa.

1989 uczestnik obrad okrągłego stołu, członek podzespołu ds. ekologii.

Od 1990 własna kancelaria adwokacka w Łodzi. 1990–1992 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. 2008 obrońca praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie – pełnomocnik prawny samorządu rejonu wileńskiego przed Trybunałem w Strasburgu ws. nadania szkole średniej w Ławaryszkach na Litwie imienia Emilii Plater. VIII 2004 – II 2005 służba wojskowa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku w stopniu kapitana na stanowisku radcy prawnego 1 Brygadowej Grupy Bojowej.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego w publikacjach zbiorowych i pismach naukowych, m.in. w „Studiach Prawniczych”, „Studiach Prawno-Ekonomicznych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem Pro Patria (2017).

25 XI 1981 – 21 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Heca; 5 IX 1983 – 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SOS/KE krypt. Przyjaciel.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry