Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogdan Dariusz

Dariusz Bogdan, ur. 12 VIII 1967 we Wrocławiu. Ukończył SP tamże (1982).

IX 1982–X 1984 uczeń ZSZ przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże.

1982–1984 drukarz ulotek i pism podziemnych, m.in. „Młodzież”, „Z Dnia na Dzień”, „Impulsy”, „Solidarność Walcząca”. 1 V 1983 zatrzymany po manifestacji we Wrocławiu, pobity. 17 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1984 zatrzymany za druk i kolportaż podziemnych pism i rozklejanie ulotek. 1984 inicjator grupy młodzieżowej, która 27 IX obrzuciła farbą i metalowymi elementami radiowóz milicyjny we Wrocławiu. 28 IX zatrzymany, 2 X usunięty ze szkoły. 15 I 1985 skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście na karę 1 roku i 3 mies. pozbawienia wolności, 29 III 1985 podwyższoną na skutek rewizji do 1 roku i 10 mies. Osadzony w AŚ we Wrocławiu, ZK w Wałbrzychu-Szczawience, ZK w Gorzowie Wielkopolskim i ZK we Wrocławiu. Podczas śledztwa i w ZK torturowany. III 1985 przekazał kapelanowi więziennemu list opisujący uwięzienie, śledztwo i proces (opublikowany w „Solidarności Walczącej” i odczytany na antenie RWE), 11 X 1985 zwolniony warunkowo, nast. w szpitalu (stwierdzono pęknięcie podstawy czaszki, uszkodzenie stawów szczęki i prawego oka – obrażenia doznane podczas pobytu w zakładzie karnym), do 26 VI 1987 pod nadzorem kuratora sądowego, 1985–1988 wielokrotnie nachodzony przez funkcjonariuszy MO i SB, zatrzymywany, straszony telefonicznie. IX 1986–I 1988 uczeń ZSZ nr 2 we Wrocławiu. XI 1987 porwany z ulicy przez funkcjonariuszy SB, bity, zastraszany, przymuszany do popełnienia samobójstwa i porzucony w lesie. 19 XII 1987 złożył doniesienie do prokuratury, śledztwo umorzono z braku dowodów. 26 I 1988 skreślony z listy uczniów ZSZ z powodu licznych nieobecności wynikających z trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podczas strajków V 1988 kolporter „Informatora Strajkowego”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Ewa Chabros

Opcje strony

do góry