Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rossa Ryszard

Ryszard Rossa, ur. 2 IV 1947 w Żabie k. Namysłowa. Ukończył Technikum Ceramiczne w Szczawnie-Zdroju (1966).

1966–1985 stażysta, nast. brygadzista, kontroler procesu produkcyjnego, kierownik zmiany, mistrz, sprzątacz w Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych.

1977–1982 ławnik w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

Od IX 1980 w „S”, od 25 XI 1980 przew. KZ w zakładzie. 8 X 1980 uczestnik spotkania przedstawicieli branży hutniczej w Krakowie, nast. członek Komisji Porozumiewawczej Hutników, uczestnik prac nad opracowaniem i podpisaniem porozumienia w Katowicach 23 X 1980. 19–20 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 uczestnik zebrania założycielskiego Krajowej Sekcji Hutniczej w Jadwisinie, nast. członek tejże, do XII uczestnik prac nad układem zbiorowym pracy hutników. 3 V 1981 współorganizator mszy za „S” na stadionie w Strzegomiu, zatrzymany i przesłuchiwany. Od V 1981 współpracownik Zarządu Gminnego RI „S” w Strzegomiu (z przew. Marianem Wojciowem). V i VI 1981 delegat na I WZD Województwa Wałbrzyskiego. Od VII 1981 członek prezydium MKK w Strzegomiu. 29 XI 1981 z Henrykiem Cudejką i Jerzym Marczakiem organizator wizyty prymasa Józefa Glempa w Strzegomiu.

14 XII 1981 organizator (z Ryszardem Ogonowskim) strajku okupacyjnego w zakładzie, przew. KS, nast. 16 XII 1981 zatrzymany i aresztowany, osadzonyny w areszcie KW MO w Wałbrzychu, 22 XII 1981 wszczęto postępowanie prokuratorskie ws. zorganizowania strajku i kierowania nim, 24 XII 1981 zwolniony, 22 III 1982 postępowanie umorzono. Na pocz. 1982 przesunięty ze stanowiska kierowniczego w JZMO do grupy sprzątającej. I 1982 nawiązał współpracę z Czesławem Świderskim z podziemnej „S” w Żarowie, autor i wytwórca stempli z gumoleum do ulotek produkowanych w Strzegomiu, Żarowie, Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie, Świdnicy i Wrocławiu. 1982–1989 autor i drukarz ulotek, plakatów i podziemnych pism z Józefem Cholewą, H. Cudejką, Stanisławem Bieńko, Bernardem Semikiem, Stanisławem Olszańskim i siostrami elżbietankami Chryzantą (Jadwigą Wikarską) i Boną (Stefanią Skwirzyńską) w Strzegomiu, m.in.: „Nasz Głos”, „Gazeta Strzegomska”, „Echo Terenu”, „Liczą się Czyny”, „Solidarność Chemików”, „Solidarność Ziemi Żarowskiej”, „Z Dnia na Dzień”. 1985 zmuszony do zmiany miejsca pracy. 1985–2000 mistrz, kierownik magazynu wyrobów gotowych w Zakładach Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej.

IV 1989–VI 1990 wiceprzew. KO Ziemi Strzegomskiej, 18 VII 1989–1990 z-ca przew. KZ. Od 1989 współpracownik RI „S” Województwa Wałbrzyskiego/Dolny Śląsk. 1990–1994 radny Rady Miejskiej Strzegomia z listy KO Ziemi Strzegomskiej, burmistrz, 1994–1998 radny z listy Przedwyborczego Ugrupowania Ludowo-Społecznego Puls, 1998–2011 w RS AWS; 1998–2002 radny z listy RS AWS, członek Zarządu Miasta Strzegomia, 2006–2010 radny z listy PiS. 2000–2007 na rencie, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Od 24 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Szamot.

Ewa Chabros|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry