Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walczak Stanisław (ze Świdnicy)

Stanisław Walczak, ur. 14 XI 1952 w Świdnicy. Ukończył Przyzakładowe Technikum Mechaniczne przy Fabryce Wagonów w Świdnicy (1972).

1968–1985 technik mechanik w Fabryce Wagonów tamże.

Od IX 1980 w „S”, od 5 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego (odpowiedzialny za kontakt z zakładami pracy w Świdnicy oraz z MKZ we Wrocławiu i MKZ w Wałbrzychu), od 23 X 1980 członek KZ. I–VI 1981 przedstawiciel FW na spotkaniach działaczy „S” w Międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym w Świdnicy; od 2 VI 1981 z-ca przew. MKK Ziemi Świdnickiej. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, od 1 VII 1981 członek prezydium ZR (Oddział Wojewódzki w Wałbrzychu, Dział Interwencyjno-Prawny). 25 XI 1981 współinicjator powstania Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Świdnicy.

13 XII 1981 współautor i wydawca (z Ryszardem Moździerzem) komunikatu MKS w Świdnicy wzywającego do protestów w zakładach pracy. 14 XII 1981 założyciel (z R. Moździerzem) TKK tamże, 14 XII 1981 współinicjator powołania Komitetu Samoobrony Społecznej w celu organizowania pomocy finansowej dla internowanych i aresztowanych działaczy „S” i ich rodzin. 16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy i Kamiennej Górze, 15 I 1982 zwolniony. II 1982 współinicjator akcji kolportażu plakatów i ulotek w FW (ze Zdzisławem Machną), działacz podziemnej TKZ; IV 1982–VI 1983 autor tekstów w podziemnym piśmie „Wolny Wagonowiec”. 10 V 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 9 VII 1982 zwolniony. 5 XI 1982–2 II 1983 powołany do służby wojskowej w wojskowym obozie specjalnym w Gorzowie Wielkopolskim (od XII 1982 szkolenie na poligonie w Wędrzynie). 1982–1983 kilkakrotnie zatrzymywany i poddawany rozmowom ostrzegawczym, również w zakładzie pracy, 1984 przeniesiony karnie na gorsze stanowisko pracy, VI 1985 zwolniony z FW po odmowie wstąpienia do oficjalnych związków zawodowych; wycofał się z działalności opozycyjnej.

VII 1985–IV 1987 prace dorywcze w kilku zakładach rzemieślniczych w Świdnicy; IV 1987–V 1994 członek, nast. prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. w Boleścinie, V 1994–1997 dyr. nacz. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej Świdnica, 1997–1998 własna działalność gospodarcza, 1999–2002 kierownik ds. techn., nast. prokurent w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Fenix w Świdnicy, 2003–2011 pełnomocnik syndyka masy upadłościowej kilku zakładów Dolnego Śląska, m.in. Biura Handlowo-Usługowego EuroFarm w Stolcu, 2012–2013 pracownik techn. w Aptece Zarzecze w Świdnicy, 2013–2017 świadczenie przedemerytalne; od 2017 na emeryturze.

11 III 1982–18 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 6 VI 1984–20 IX 1985 przez Ref. V SB RUSW w Świdnicy w ramach SOR.

Janusz Maniecki

Region Dolny Śląsk, Świdnica, Wałbrzych

Opcje strony

do góry