Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wertka Edward

Edward Wertka, ur. 11 X 1937 w Lasocinie k. Kielc, zm. 10 XII 2016 w Lubinie. Ukończył SP w Lasocinie (1951).

1956-1962 m.in. w 1956 ładowacz w KWK Michał w Siemianowicach Śląskich, 1956-1957 strażnik zakładowy w Cementowni Proszowice w Proszowicach, w 1960 robotnik w Zakładach Drobiarskich w Prochowicach, 1962-1982 w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym Hutnictwa w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1989 drukarz podziemnych pism m.in. „Zagłębie Miedziowe”, „Wolny Głos”, „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ „S” ZRG Lubin”, „Żądło Robola”, „Uskok”, ulotek oraz przywożonych z Wrocławia matryc pism „Z Dnia na Dzień... i „Solidarność Walcząca”. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie, został postrzelony w prawy bark, po 6 mies. rekonwalescencji 1983-2002 na rencie. 31 VIII 1983 uczestnik manifestacji upamiętniającej Zbrodnię Lubińską, nast. we IX 1983 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, w X 1983 oskarżony o druk i kolportaż ulotek oraz „Zagłębia Miedziowego”, nast. od 13 X 1983 objęty dozorem MO w zw. z toczącym się śledztwem ws. manifestacji 31 VIII 1983, 26 XI 1983 Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego tamże, od 27 IV 1984 toczył się proces, 3 VIII 1984 SR tamże umorzył postępowanie na mocy amnestii. 31 VIII 1984 uczestnik kolejnej manifestacji w Lubinie, 8 X 1984 SR w Lubinie umorzył sprawę. 1985-1990 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie (m.in. współorganizator spotkań, wieców i manifestacji solidarnościowych, mszy za ojczyznę i ofiary stanu wojennego).

15 III 1989 członek-założyciel Komitetu Założycielskiego Towarzystwa Pamięci Ofiar Lubin-82, 26 VI 1989 - 1992 członek TOPL’82, inicjator wybudowania w Lubinie pomnika Ofiar Zbrodni Lubińskiej. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

3 VIII – 20 XI 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Plastyk; 15 III – 20 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Pomnik.

Edward Wóltański

Region Dolny Śląsk, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry