Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Werpachowski Lesław

Werpachowski Lesław, ur. 2 XII 1952 w Polanicy-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historycznego, kierunek socjologia (1977).

1978–1986 socjolog w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 4 w Skoczowie.

W „S” od IX 1980 - członek Komitetu Robotniczego w FSM Zakład nr 4 w Skoczowie, od XI 1980 sekretarz Komisji Zakładowej i przew. Założycielskiego Komitetu Koordynacyjnego „S” w Skoczowie, od IX 1981 wiceprzewodniczący KZ, delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD.

14 XII 1981–23 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Nowym Łupkowie. 1985–1987 współpracownik Niezależnego Ośrodka Badań Społecznych w Krakowie, współautor analiz badawczych - m. in. opracowanej wraz z Cezarym Ulasińskim publikacji wydanej w podziemiu pod wspólnym ps. Kazimierz Tuski „Jaka jest Solidarność ?" (Wydawnictwo Bez Cięć, Kraków 1985). 1987–1988 koordynator ds. społeczno- wychowawczych w Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze w Ustroniu,  1989–1990 specjalista ds. szkoleń Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”, 1989–1992 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ustroniu; 1990–1991 stypendysta Instytutu Studiów nad Polityką Społeczną  (Institute for Policy Studies) Uniwersytetu Johns Hopkins w Baltimore, USA; 1990–1998 radny Rady Miejskiej Ustronia, 1991 redaktor naczelny „Gazety Ustrońskiej”, 1992–1998 dyrektor biura Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, 1998–2002 radny Rady Powiatu Cieszyńskiego, 1999–2001 członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, 2002–2004 główny specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 2004–2008 główny specjalista w Dziale Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2008–2009 kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Egipcie; 2009–2016 bez stałego zatrudnienia (prace dorywcze); 2016–2018 radca ds. politycznych i ekonomicznych w Ambasadzie RP w Nigerii, od I 2019 dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

1994 współzałożyciel Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, 1998 jeden z inicjatorów utworzenia Euroregionu Śląsk Cieszyński, 1999 współzałożyciel Stowarzyszenia „Instytut Południowy” w Bielsku Białej oraz założyciel cieszyńskich stowarzyszeń „Teraz Europa” (2000), „Wszechnica” (2004).

Autor książki „Wykuwaliśmy Solidarność. O latach 1980–1982 na Śląsku Cieszyńskim” (Stowarzyszenie „Wszechnica” Cieszyn 2006).

1977–1978 rozpracowywany przez KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. „Kwas”, od 28 IV 1984 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SO krypt. „Syrena”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

Artur Kasprzykowski

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry