Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gustaw Andrzej

Andrzej Gustaw, ur. 11 V 1947 w Lubaczowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Górniczy (1977).

1967-1969 student fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego studentów w gmachu głównym UWr. 1969–1971 górnik w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud Częstochowa Oddział w Lubinie, 1971–1981 górnik, sztygar zmianowy, od 1981 sztygar oddziałowy w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego/Zakładzie Robót Górniczych KGHM w Lubinie.

28 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku pracowników zakładu na terenie Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 członek prezydium MKZ, nast. od 21 XII 1981 Międzyzakładowej Komisji Robotniczej KGHM w Lubinie. Od 30 XI 1980 wiceprzew. Zakładowej Komisji Robotniczej. 25-31 I 1981 uczestnik strajku rolniczej „S” w Rzeszowie jako obserwator MKR KGHM Lubin. Od II 1981 przedstawiciel ZRG w Krajowej Sekcji Górnictwa w Katowicach. W VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego. Od X 1981 przew. Komisji Wyborczej do Rady Pracowniczej w ZRG, od XI 1981 przew. Rady Pracowniczej tamże.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na szybie zachodnim ZG Rudna, członek Zakładowego KS w ZRG i MKS w ZG Rudna, 19 XII 1981 zwolniony z pracy (tzw. lokaut) i przywrócony, nast. 8 I 1982 ponownie zwolniony z pracy za udział w strajku na podstawie uchwały Egzekutywy KZ PZPR z 31 XII 1981. 11 II 1982 Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy przy Prezydencie Miasta Lubina orzekła przywrócenie go do pracy od dnia 8 I 1982, 14 IV 1982 zakład odwołał się od tej decyzji, 13 V 1982 wyrokiem Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu orzeczenie niżej instancji zostało podtrzymane. 1982–1992 pracownik ZRG: w VI 1982 ponownie przyjęty na niższe stanowisko: 1982-1983 sztygar zmianowy, 1983-1988 sztygar objazdowy, nadsztygar, 1988–1992 kierownik robót górniczych. 1982-1989 współpracownik i doradca struktur „S” w KGHM, m.in. 1985-1988 TKZ w ZRG, kolporter podziemnej prasy, IV 1985 – I 1986 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny ZRG Lubin” (udostępniał maszynę do pisania, zorganizował lokal dla redakcji w mieszkaniu Franciszka Burdzego), 1988-1989 Komitetu Organizacyjnego „S” w ZRG i Komisji Górniczej „S” Zagłębia Miedziowego. 1984-1986 członek Rady Pracowniczej. W IV i VIII 1985 SB przeprowadziła rewizje mieszkania, przesłuchiwany w RUSW w Lubinie i WUSW w Legnicy. Na pocz. 1989 z inicjatywy Władysława Frasyniuka, na wniosek Władysława Grodzkiego przew. Komisji Górniczej „S” Zagłębia Miedziowego, stworzył zespół ekspercki górnictwa miedziowego (skład: Jerzy Szymański, Henryk Karaś, Andrzej Glapiński i Władysław Grodzki – przygotowali ekspertyzy i sugestie dot. reform górnictwa miedziowego), który wziął udział w obradach Okrągłego Stołu w podstoliku ds. górnictwa. 5-10 V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego w ZG Rudna.

1992-2000 właściciel Przedsiębiorstwa Górniczo–Wiertniczego w Lubinie. 1998–2023 udostępnił do celów turystycznych podziemne budowle w Osówce (gm. Głuszyca), stare wyrobiska górnicze w Złotym Stoku i Kletnie k. Stronia Śląskiego. 1998–2001 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Turystycznego Kopalnia Złota w Złotym Stoku, od 2003 na emeryturze, 2004–2018 prezes zarządu Podziemnej Trasy Turystyczno-Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu Sp. z o. o. w Kletnie. 2010-2022 inicjator utworzenia, prezes Towarzystwa Ochrony i Promocji Walorów Bio-Geologicznych Regionu Masywu Śnieżnika z siedzibą w Kletnie.

Autor artykułów w „Pracach Naukowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” (2005, nr 111 (43)), Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych (Oficyna Wydawnicza PWr, 2002), „Przeglądzie Geologicznym” (2008, nr 2, t. 56).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1988).

Od 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Legnicy w ramach SO krypt. Kolumna L; 11 XI 1981 – 22 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Nowa; 6 V 1985 – 29 IX 1986 przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Katanga.

Łukasz Sołtysik

Polkowice, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry