Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gustaw Andrzej

Gustaw Andrzej, ur. 11 V 1947 w Lubaczowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Górniczy (1977).

1967–1969 student fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego studentów w gmachu głównym UWr. 1969–1971 górnik w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud Częstochowa Oddział w Lubinie, 1971–1981 górnik, sztygar zmianowy, od 1981 sztygar oddziałowy w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego/Zakładzie Robót Górniczych KGHM w Lubinie.

28 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku pracowników zakładu na terenie Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 członek prezydium MKZ, nast. od 21 XII 1981 Międzyzakładowej Komisji Robotniczej KGHM w Lubinie. Od 30 XI 1980 wiceprzew. Zakładowej Komisji Robotniczej. 25–31 I 1981 uczestnik strajku rolniczej „S” w Rzeszowie jako obserwator MKR KGHM Lubin. Od II 1981 przedstawiciel ZRG w Krajowej Sekcji Górnictwa w Katowicach. VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego. Od X 1981 przew. Komisji Wyborczej do Rady Pracowniczej w ZRG, od XI 1981 przew. Rady Pracowniczej tamże.

14–16 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na szybie zachodnim ZG Rudna, członek Zakładowego KS w ZRG i MKS w ZG Rudna, 19 XII 1981 zwolniony z pracy (tzw. lokaut) i przywrócony; 8 I 1982 ponownie zwolniony z pracy za udział w strajku na podst. uchwały Egzekutywy KZ PZPR z 31 XII 1981. 11 II 1982 Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Pracy przy Prezydencie Miasta Lubina orzekła przywrócenie go do pracy od dnia 8 I 1982, 14 IV 1982 zakład odwołał się od tej decyzji, 13 V 1982 wyrokiem Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu orzeczenie niżej instancji podtrzymane. 1982–1992 pracownik ZRG: VI 1982 ponownie przyjęty na niższe stanowisko: 1982–1983 sztygar zmianowy, 1983–1988 sztygar objazdowy, nadsztygar, 1988–1992 kierownik robót górniczych. 1982–1989 współpracownik i doradca struktur „S” w KGHM, m.in. 1985–1988 TKZ w ZRG, kolporter podziemnej prasy, IV 1985 – I 1986 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny ZRG Lubin” (udostępniał maszynę do pisania, zorganizował lokal dla redakcji w mieszkaniu Franciszka Burdzego), 1988–1989 Komitetu Organizacyjnego „S” w ZRG i Komisji Górniczej „S” Zagłębia Miedziowego. 1984–1986 członek Rady Pracowniczej. IV i VIII 1985 rewizje mieszkania, przesłuchiwany. Na pocz. 1989 z inicjatywy Władysława Frasyniuka, na wniosek Władysława Grodzkiego przew. Komisji Górniczej „S” Zagłębia Miedziowego, stworzył zespół ekspercki górnictwa miedziowego (skład: Jerzy Szymański, Henryk Karaś, Andrzej Glapiński i Władysław Grodzki – przygotowali ekspertyzy i sugestie dot. reform górnictwa miedziowego), który wziął udział w obradach Okrągłego Stołu w podstoliku ds. górnictwa. 5–10 V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego w ZG Rudna.

1992–2000 właściciel Przedsiębiorstwa Górniczo-Wiertniczego w Lubinie. 1998–2023 udostępnił do celów turystycznych podziemne budowle w Osówce (gm. Głuszyca), stare wyrobiska górnicze w Złotym Stoku i Kletnie k. Stronia Śląskiego. 1998–2001 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Turystycznego Kopalnia Złota w Złotym Stoku, od 2003 na emeryturze, 2004–2018 prezes zarządu Podziemnej Trasy Turystyczno-Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu Sp. z o. o. w Kletnie. 2010–2022 inicjator utworzenia, prezes Towarzystwa Ochrony i Promocji Walorów Bio-Geologicznych Regionu Masywu Śnieżnika z siedzibą w Kletnie.

Autor art. w „Pracach Naukowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” (2005), Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych (Wrocław, 2002), „Przeglądzie Geologicznym” (2008).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1988).

Od 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Legnicy w ramach SO krypt. Kolumna L; 11 XI 1981–22 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Nowa; 6 V 1985–29 IX 1986 przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Katanga.

Łukasz Sołtysik

Lubin, Polkowice, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry