Hasła rzeczowe

Akademicki Ruch Oporu (Poznań)

Akademicki Ruch Oporu (ARO, Poznań), organizacja studentów Politechniki Poznańskiej działająca w l. 1982–1983. Od 13 XII 1981 w trakcie spotkań działaczy NZS PP omawiano sytuację polityczną i zastanawiano się nad dalszymi działaniami. 5 I 1982 wybrano 3 osoby, które miały kierować podziemną działalnością na PP, i ustalono zakres zadań: Jacek Maruniewicz (organizacja druku i kolportażu); Mirosław Szychta (kontakty z grupami na PP odpowiedzialnymi za akcje na terenie miasta, np. malowanie napisów na murach), Wojciech Skorupski (organizacja druku i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami). W kierownictwie również: Mirosław Kruszyński (sprawy finansowe; przejęto środki NZS PP) i Janusz Tomczyk (z-ca W. Skorupskiego). Działacze mieli dobierać kolejnych współpracowników, dzięki czemu struktura organizacyjna obejmowałaby coraz większą liczbę osób. Podczas kolejnych spotkań opracowano program organizacji. Od III 1982 jako Akademicki Ruch Oporu. ARO nie miał ukształtowanej struktury organizacyjnej. Cele organizacji: podtrzymywanie struktur NZS do czasu wznowienia legalnej działalności przez zrzeszenie, wspomaganie i koordynowanie działań podziemnych grup i organizacji na PP. Współpraca m.in. z Frontem Patriotycznym, grupą wydającą „Dwutygodnik Bibuła”, Grupą 13 Grudnia, Narodową Organizacją Wyzwoleńczą Lechia oraz różnymi grupami prowadzącymi działalność wydawniczą, kolportażową lub akcje malowania napisów na murach. Nazwą ARO sygnowano m.in. kalendarzyki na 1982 (wydrukowane przed 13 XII 1981 przez NZS PP), niektóre nr. „Kuriera Wojennego”, „Poznańskiego Tygodnika Wojennego” (wydawca Grupa 13 Grudnia) i ulotki wzywające do udziału w protestach (np. 13 V i 10 XI). 30 VIII 1982 likwidacja drukarni pisma „Bibuła” przez SB. VIII 1982–II 1983 rozbicie podziemnych struktur na PP, w trakcie śledztwa postawiono zarzuty 32 osobom (w tym tymczasowo aresztowano 25). 21 III–9 V 1983 przed Sądem Wojsk Lotniczych w Poznaniu toczył się proces 27 osób, gł. studentów i absolwentów PP, 19 skazanych na kary pozbawienia wolności (w tym 10 w zawieszeniu).

31 VIII 1981–30 IX 1983 działania operacyjne przeciwko ARO i innym organizacjom na PP prowadził Wydz. III-1 KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Orda.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry