Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni

"Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni". Pismo wydawane od X 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, a od V 1981 przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Nazwa pisma ulegała kilkakrotnym modyfikacjom. Pierwszy nr ukazał się z datą 16 X 1980 pod nazwą „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”. Od nr. 29 z 25 V 1981 był to „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”. Od nr. 35 z 6 VII 1981 jako „Biuletyn Związkowy NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”. Od nr. 44 z 6 IX 1981 jako „Biuletyn Związkowy «Wprost» Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”. Od nr. 56 z 16 XI 1981 jako „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”. Ostatni numer (58) ukazał się z datą 30 XI 1981.

Wydano 58 nr. o obj, 8-16 str. w formacie A5 i A4, drukowanych na offsecie w Lubelskich Zakładach Graficznych Zakład nr 3 w nakładzie 20-30 tys. egz. Numeracja ciągła. Wychodziło nieregularnie. Dwa dodatki nadzwyczajne w okresie kryzysu bydgoskiego (20 i 21 III 1981). Nr 26 z 5 V 1981 jako wydanie specjalne zawierał ''Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju (tematy do dyskusji)''.

Skład redakcji ulegał ciągłym zmianom. Pierwszy skład: Ewa i Bronisław Kowalscy, Waleria Kunicka (później Misiewicz), Danuta Winiarska. Od nr. 14 (2 II 1981) doszedł Przemysław Zwoliński. Od nr. 19 (9 III 1981) doszła Maryla Malinowska. Od nr. 23 (14 IV 1981) doszedł Andrzej Michalczuk. Od nr. 28 (14 V 1981) doszła Małgorzata Jadczak-Nowacka. W związku z konfliktem na tle podległości redakcji wobec władz regionu 22 V 1981 nowo wybrany Zarząd Regionu podjął decyzję o zawieszeniu dotychczasowej redakcji. Od nr. 29 (25 V 1981) skład redakcji przedstawiał się następująco: Wacław Biały, Maria Dacko, Jacek Giszczak, Ryszard Jankowski, Andrzej Niewczas, Danuta Winiarska. Redakcja techniczna: Halina Błach, Marzena Sawa, Bogumiła Zieleniewska, Jan Krzysztof Wasilewski, Michał Zulauf i Sławomir Smyk. Nr 30 (1 VI 1981) przygotowali: Danuta Winiarska, Jan Krzysztof Wasilewski (opracowanie techniczne i graficzne), Michał Zulauf, Andrzej Niewczas, Marta i Maciej Dacko. Nr 31 (8 VI 1981) przygotowali: Danuta Winiarska, Marta Dacko, Marek Łoś, Cezary Listowski, Kazimierz Stasz. Nr 32 (15 VI 1981) przygotował Cezary Listowski. Od nr. 33 (22 VI 1981) do nr. 35 (6 VII 1981) - dwuosobowa redakcja: Stanisław Jan Królik i Cezary Listowski. Od nr. 36 (13 VII 1981) powróciła część zawieszonej w V 1981 redakcji. Nowy skład przedstawiał się następująco: Ewa i Bronisław Kowalscy, Stanisław Jan Królik, Cezary Listowski (p.o. redaktor naczelny), Janusz Staworko. Od nr. 41 (16 VIII 1981) odszedł Janusz Staworko. W nr. 47/48 (20 IX 1981) pojawił się jednorazowo redaktor techniczny Edward Lipczyński oraz autorzy zdjęć: Roman Grzelak i Sławomir Smyk. Od nr. 49 (4 X 1981) odszedł Stanisław Jan Królik. Od nr. 50 (4 X 1981) doszła Jolanta Wrońska (przepisywanie tekstów). Od nr. 55 (14 X 1981) figurował Zdzisław Bradel jako redaktor naczelny, bez pozostałego składu redakcji. Od nr. 57 (23 XI 1981) redagował zespół: Zdzisław Bradel – redaktor naczelny, Wiesław Lipiec – zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji, Ewa Kipta, Ewa i Bronisław Kowalscy, Krzysztof Sawicki.

Pismo zamieszczało informacje, dokumenty, relacje, teksty publicystyczne, polemiki dotyczące tematyki związkowej, głównie regionalnej, ale także teksty ogólniejsze (np. dotyczące rocznic z historii najnowszej) oraz poezję.

Pismo finansowane było ze środków MKZ, a następnie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego oraz ze sprzedaży nakładu. Kolportaż w oparciu o komisje zakładowe i oddziały regionu, przy odpłatności ze strony odbiorców za dostarczane egzemplarze.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry