Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, pismo wydawane od X 1980 przez MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, Nazwa pisma ulegała kilkakrotnym modyfikacjom. Nr 1 ukazał się z datą 16 X 1980 jako „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, od n-ru 29 (z 25 V 1981) „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, od n-ru 35 (z 6 VII 1981) „Biuletyn Związkowy NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, od n-ru 44 (z 6 IX 1981) „Biuletyn Związkowy «Wprost» Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”; od n-ru 56 (z 16 XI 1981) „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”. Ostatni nr 58 (z 30 XI 1981). Obj. 8–16 s., format A4 i A5; numeracja ciągła, z wyjątkiem kilku pocz. n-rów; tygodnik, wychodziło nieregularnie. Wydano 2 dodatki nadzwyczajne w czasie kryzysu bydgoskiego (20 i 21 III 1981). Nr 26 (z 5 V 1981) jako wyd. spec. zawierał materiał przedrukowany z „AS” pt. Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju (tematy do dyskusji), nakł. 20–30 tys. egz. Pierwsze trzy n-ry wydrukowane w siedzibie MKZ przez Włodzimierza Zbiniewicza i Ireneusza Ostrokólskiego z pomocą Hanny Czekaj (wszyscy z Puław) na ramce wykonanej w Lokomotywowni Lublin PKP. Potem druk na offsecie w Lubelskich Zakładach Graficznych Zakład nr 3. W pierwszej redakcji: Ewa i Bronisław Kowalscy, Waleria Kunicka (późn. Misiewicz), Danuta Winiarska, Przemysław Zwoliński (od n-ru 14 z 2 II 1981), Maryla Malinowska (od n-ru 19 z 9 III 1981), Andrzej Michalczuk (od n-ru 23 z 14 IV 1981), Małgorzata Jadczak-Nowacka (od n-ru 28 z 14 V 1981). W zw. z konfliktem na tle podległości redakcji wobec władz ZR, 22 V 1981 nowo wybrany ZR podjął decyzję o zawieszeniu dotychczasowej redakcji. Od n-ru 29 (z 25 V 1981) w redakcji: Wacław Biały, Maria Dacko, Jacek Giszczak, Ryszard Jankowski, Andrzej Niewczas, D. Winiarska. Red. tech.: Halina Błach, Marzena Sawa, Bogumiła Zieleniewska, Jan Krzysztof Wasilewski, Michał Zulauf i Sławomir Smyk. Nr 30 (z 1 VI 1981) przygotowali: D. Winiarska, J.K. Wasilewski (redaktor tech. i graf.), Michał Zulauf, A. Niewczas, M. i Maciej Dacko; nr 31 (z 8 VI 1981) D. Winiarska, M. Dacko, Marek Łoś, Cezary Listowski, Kazimierz Stasz; nr 32 (z 15 VI 1981) C. Listowski; n-ry 33–35 (22 VI 1981 – 6 VII 1981) Stanisław Jan Królik i C. Listowski. Od n-ru 36 (z 13 VII 1981) powróciła część zawieszonych w V 1981 członków redakcji. W kolejnej redakcji: E. i B. Kowalscy, S. J. Królik, C. Listowski (p.o. redaktora nacz.), Janusz Staworko ( do n-ru 41 z 16 VIII 1981). W n-rze 47/48 (z 20 IX 1981) pojawił się jednorazowo redaktor tech. Edward Lipczyński oraz autorzy zdjęć: Roman Grzelak i Sławomir Smyk. Od n-ru 49 (z 4 X 1981) odszedł z redakcji S. J. Królik. Od n-ru 50 (z 4 X 1981) doszła Jolanta Wrońska (maszynopisanie). Od n-ru 55 (z 14 X 1981) jako redaktor nacz. Zdzisław Bradel, bez pozostałego składu redakcji. Od n-ru 57 (z 23 XI 1981) w redakcji: Z. Bradel (redaktor nacz.), Wiesław Lipiec (z-ca redaktora nacz., sekretarz red.), Ewa Kipta, E. i B. Kowalscy, Krzysztof Sawicki. Publikowano informacje, dokumenty, relacje, teksty publicystyczne, polemiki dot. tematyki związkowej, gł. regionalnej; ponadto teksty dot. rocznic z historii najnowszej oraz poezję. Finansowane ze środków MKZ/ZR oraz ze sprzedaży. Kolportowane odpłatnie przez KZ i oddziały Regionu.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry