Hasła rzeczowe

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego

"I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego" odbyło się 26-28 VI 1981 w hali sportowej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; wzięło w nim udział 341-396 delegatów spośród 441 wybranych. Obradom przewodniczył Józef Lubieniecki; przew. TZR Edmund Łukomski przedstawił sprawozdanie z działalności MKZ i TZR, wiceprzew. Tymczasowej Komisji Rewizyjnej Jerzy Zbieranek protokół z kontroli, wskazując nieprawidłowości w działalności gospodarczo-finansowej, komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium, którego delegaci udzielili 273 głosami, przy 43 przeciw i 36 wstrzymujących się. W wyborach do ZR zgłoszono 236 kandydatów, wybierając w pierwszej turze 28 osób, w drugiej 32. W drugim dniu obrad dyskutowano nad programem „S”, wybrano 11-osobową Komisję Rewizyjną, przeprowadzono pierwszą turę głosowania na funkcję przew. ZR. Zgłoszono 5 kandydatów: Andrzeja Bobera, Mirosława Krupińskiego, Edmunda Łukomskiego, Michała Powroźnego, Stefana Ruchlewicza; do drugiej tury przeszli: M. Krupiński i M. Powroźny; przew. ZR został M. Krupiński (207 głosów za, na 314 oddanych). Ukonstytuowało się 10-osobowe Prezydium: A. Bober, E. Łukomski, M. Powroźny, S. Mackiewicz, Grażyna Langowska, W. Nieczyporowicz, Leszek Lechowski, Anna Żurawek-Niszczak, J. Gołębiewski, T. Kurpiewski. 27-28 VI w 3 turach wybrano 15 delegatów na I KZD: M. Krupińskiego, E. Łukomskiego, A. Bobera, J. Lubienieckiego, M. Powroźnego, G. Langowską, H. Symołona, K. Parowicza, Irenę Telesz-Burczyk, S. Ruchlewicza, S. Mackiewicza, L. Lechowskiego, J. Senderowicza, T. Poźniaka, M. Żylinskiego oraz 4 z-ców delegatów: Tadeusza Lubaszewskiego, A. Gierczak, W. Chybińskiego, Aleksandra Zbigniewa Pytlowanego, po rezygnacji z mandatu S. Ruchlewicza, delegatem został W. Rondomański. 28 VI podjęto uchwały w spr. samorządów pracowniczych i reformy gospodarczej: negującą projekty rządowe i żądającą rozpatrzenia projektów społecznych, podważającą możliwość regulacji cen bez przyjęcia programu reformy gospodarczej; postulowano demokratyzację ordynacji wyborczej do Sejmu i rad narodowych; domagano się skierowania do Sejmu projektu ustawy regulującej problemy oświaty; poparto wniosek o nadaniu jednej z najważniejszych ulic w Olsztynie im. kard. Stefana Wyszyńskiego; zapowiedziano opracowanie przez ZR uchwały programowej i struktury organizacyjnej „S” w Regionie, kontynuowanie z władzami terenowymi rozmów dotyczących realizacji postulatów „S”; ustalono, że członkowie Prezydium przejdą do pracy na etaty związkowe. Podziału funkcji w Prezydium ZR dokonano 15 VII 1981, wiceprzew. zostali: A. Bober, M. Powroźny i S. Mackiewicz, rzecznikiem prasowym G. Langowska. Podczas obrad 28 VIII 1981 referat o sytuacji „S” w kraju i Regionie wygłosił M. Krupiński, omówiono strajk w Olsztyńskich Zakładach Graficznych, ogłoszono decyzję Krajowej Komisji Wyborczej o reprezentowaniu ZR przez 15 delegatów (155 602 członków związku) na I KZD. Obrady WZD dokończono 17 IX 1981: przyjęto regionalną Uchwałę Programową na okres VII 1981 – VI 1983; poparto projekt podjęcia rzetelnych badań nad problemem ludności rodzimej; wydano oświadczenia: protestujące przeciw ocenie Biura Politycznego KC PZPR z 16 IX 1981 dotyczącej I KZD „S” oraz popierające i akceptujące uchwały i dokumenty KZD.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry