Hasła rzeczowe

Klub Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego

Klub Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego, organizacja zawiązana 27 VI 1979 w mieszkaniu Małgorzaty Bratek. Wśród działaczy przedstawiciele różnych środowisk opozycyjnych: Jan Andrzejewski (pracownik Centry), Stanisław Barańczak (KSS KOR), Jerzy Nowacki (KSS KOR), M. Bratek (SKS), Włodzimierz Fenrych (SKS), Zbigniew Konieczny (SKS), Restytut Staniewicz (ROPCiO), Stanisław Januszkiewicz z Bydgoszczy (ROPCiO), działacze kaliskiej opozycji: Antoni Pietkiewicz (ROPCiO), Bogusław Śliwa (KSS KOR), Tadeusz Wolf (ROPCiO); później pod oświadczeniami KSS RWK podpisywały się również inne osoby: Tadeusz Mikołajczyk, Edward Chrościński („Pryzmat”, WiW), Krystyna Antowska (SKS), Zdzisław Hetzig z Bydgoszczy (ROPCiO), Andrzej Müller z Inowrocławia, Stanisław Śmigiel z Torunia.

Podstawowymi celami KSS RWK były walka z represjami z powodów politycznych, światopoglądowych, wyznaniowych, rasowych, pomoc prześladowanym, pokrzywdzonym, walka z łamaniem praworządności, „o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich”, popieranie wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do wyegzekwowania od władz PRL respektowania praw człowieka i obywatela. Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. Klubu (w różnym gronie) odbywały się przeważnie w Poznaniu.

Aktywność KSS RWK przejawiała się przede wszystkim poprzez wydawanie oświadczeń odnoszących się do aktualnej sytuacji polit. W I 1980 ukazał się nr 1 „Biuletynu Informacyjnego”, którego wydawcą był KSS RWK; w 1980 działacze uczestniczyli w kolportażu ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, udziału we mszy z okazji 40. rocznicy zbrodni katyńskiej (29 IV 1980), organizowania mszy z okazji 24. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956; w VIII 1980, w zw. ze strajkami na Wybrzeżu, w mieszkaniu E. Chrościńskiego odbyło się (prawdopodobnie ostatnie) spotkanie członków KSS RWK, na którym opracowano oświadczenie odnoszące się do treści wystąpienia premiera Edwarda Babiucha; nie zostało ono jednak opublikowane. Po VIII 1980 KSS RWK praktycznie zaprzestał działalności.

SB rozpracowywała KSS RWK w ramach SOR krypt. Hazardziści (dot. ROPCiO), SOR krypt. Nonet (dot. SKS); w ramach tych działań udało się wprowadzić do KSS RWK tajnych współpracowników (TW ps. Jacek, TW ps. Syrena, TW ps. Washington Irwing).

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry