Hasła rzeczowe

Klub Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego

 

Klub Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego, organizacja powstała 27 VI 1979 w mieszkaniu Małgorzaty Bratek. Okresowo występowała pn. Klub Samoobrony Społecznej Ziemi Wielkopolsko-Kujawskiej i Chełmińskiej. Do KSS RWK należały osoby reprezentujące różne środowiska opozycyjne: Jan Andrzejewski (pracownik Centry), Stanisław Barańczak (KSS KOR), Jerzy Nowacki (KSS KOR), Małgorzata Bratek (SKS), Włodzimierz Fenrych (SKS), Zbigniew Konieczny (SKS), Restytut Staniewicz (ROPCiO), Stanisław Januszkiewicz z Bydgoszczy (ROPCiO) oraz działacze kaliskiej opozycji: Antoni Pietkiewicz (ROPCiO), Bogusław Śliwa (KSS KOR) i Tadeusz Wolf (ROPCiO). W okresie późn. pod oświadczeniami KSS RWK podpisywali się również: Tadeusz Mikołajczyk, Edward Chrościński (pismo „Pryzmat”, Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza), Krystyna Antowska (SKS), Zdzisław Hetzig z Bydgoszczy (ROPCiO), Andrzej Müller z Inowrocławia i Stanisław Śmigiel z Torunia. Podstawowymi celami KSS RWK była walka z represjami z powodów politycznych, światopoglądowych, wyznaniowych, rasowych oraz udzielanie pomocy osobom prześladowanym, pomoc pokrzywdzonym, walka z łamaniem praworządności, walka „o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich” oraz popieranie wszelkich inicjatyw społecznych, które zmierzały do wyegzekwowania od władz PRL respektowania praw człowieka i obywatela. Spotkania klubu (w różnym gronie) odbywały się przeważnie w Poznaniu. Aktywność KSS RWK przejawiała się przede wszystkim poprzez wydawanie oświadczeń odnoszących się do aktualnej sytuacji politycznej. W I 1980 ukazał się nr 1 niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny”, którego wydawcą był KSS RWK. W 1980 działacze KSS RWK uczestniczyli w kolportażu ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, do udziału we mszy z okazji 40. rocznicy zbrodni katyńskiej (29 IV) i organizowaniu mszy z okazji 24. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. W VIII 1980, w zw. ze strajkami na Wybrzeżu, odbyło się (prawdopodobnie ostatnie) spotkanie uczestników KSS RWK. Opracowano oświadczenie odnoszące się do treści wystąpienia premiera Edwarda Babiucha (nie zostało opublikowane). Po Sierpniu 1980 działalność KSS RWK zanikła.

Uczestnicy KSS RWK byli rozpracowywani w ramach SOR krypt. Hazardziści (dot. ROPCiO) i SOR krypt. Nonet (dot. SKS).

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry