Hasła rzeczowe

Klub Samoobrony Społecznej we Wrocławiu

Klub Samoobrony Społecznej we Wrocławiu, powołany 2 V 1979, w mieszkaniu Mirosławy Chamiec, 3 V ogłoszono deklarację założycielską. Jego powstanie poprzedziły dyskusje w środowiskach wrocławskiej opozycji nt. stworzenia nowej struktury opozycji adresowanej do środowisk sympatyzujących z KSS KOR. Gł. propagatorem jego założenia był Piotr Starzyński. Zakładano, że nowa struktura zdynamizuje działalność opozycji we Wrocławiu. W oświadczeniu założycielskim deklarowano wykorzystywanie zasad i metody działania wypracowanych przez KSS KOR. Pierwszymi rzecznikami byli: P. Starzyński, Zenon Pałka i Krzysztof Grzelczyk. W kolejnych tygodniach dołączyli do nich: Mariusz Wilk, Jacek Pilchowski, Aleksander Gleichgewicht, Jerzy Filak, Ludwik Werle i Krystyna Sławińska. Ponadto z KSS związani byli m.in.: Krzysztof Turkowski, Stanisław Huskowski, Jan Waszkiewicz, Kornel Morawiecki, Piotr Franielczyk oraz pocz. Janusz Łojek i Henryk Lis. Przy KSS działała Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, wzmianka o wydawnictwie pojawiła się pierwszy raz w dodatku nadzwyczajnym „Biuletynu Dolnośląskiego” (X 1979) wydrukowanego przez Niezależną Spółdzielnię Wydawniczą Wyzwolenie. (drukarze Krzysztof Gulbinowicz i Antoni Roszak). Pocz. organem prasowym KSS był „Biuletyn Dolnośląski”, z czasem redakcja kierowana od pocz. 1980 przez Kornela Morawieckiego usamodzielniła się; od IV 1980 (nr 11) ukazywał się jako pismo niezależne. 1979–1980 działacze KSS współpracowali z innymi środowiskami opozycji wrocławskiej, gł. SKS, a także z KSS KOR. Wydawali i kolportowali własne oświadczenia i ulotki, w III 1980 wezwali do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. W 1979 J. Pilchowski, K. Grzelczyk, J. Filak i L. Werle zostali sygnatariuszami Karty Praw Robotniczych. W VIII 1980 KSS kolportował ulotki wzywające robotników do samoorganizacji i strajków, a Z. Pałka przywiózł z Gdańska do Wrocławia listę 21 postulatów. 26 VIII– 1 IX członkowie KSS wspierali strajk w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, gdzie powstał MKS; m.in. K. Grzelczyk prowadził rejestr represjonowanych oraz kontaktował się z zakładami w całym kraju, K. Turkowski utrzymywał łączność ze Stocznią Gdańską (gdzie byli m.in. M. Wilk i Z. Pałka), J. Filak prowadzili strajkowe archiwum. Od IX 1980 wszyscy włączyli się w tworzenie struktur „S”, wobec czego działalność KSS zanikła.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry