Hasła rzeczowe

Opinia

"Opinia", pismo wydawane 1977-1981 w Warszawie, podtytuł: „Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela”.

Ukazały się 54 nr. o obj. 16-47 s. w formacie A4 i A5, drukowane na powielaczu w nakładzie 1-3 tys. egz.; miesięcznik. Ukazały 2 wydania specjalne (poza numeracją): ''Habemus Papam'' (18 X 1978) i ''Klęska sylwestrowa'' (3 I 1979).

W składzie redakcji (pierwsze niezależne pismo, które ujawniło jej skład i adres): Leszek Moczulski (do nr. 12), Wojciech Ziembiński (do nr. 37/38), Kazimierz Janusz, Adam Wojciechowski (nr. 8-15/16), Andrzej Czuma (od nr. 12), Emil Morgiewicz (od nr. 14), Jerzy Brykczyński (od nr. 41/42); druk: Wydawnictwo Polskie i Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, do V 1978 każdy nr drukowano w kilku miejscach, by zapobiec wpadce całego nakładu; adres: Warszawa, ul. Czerniakowska 20.

Publikowano materiały informacyjne (m.in. o utworzonych w II 1978 WZZ); zamieszczano oficjalne dokumenty ROPCiO, artykuły nt. problemów wsi (Wandy Ferens, Piotra Tysiaka i in.), ekonomii (Stefana Kurowskiego – pod różnymi ps.); od nr. 4 do początku 1979 istniała stała rubryka W. Ziembińskiego: „Z kalendarza Polaka”. W V 1978 wykluczono z zespołu L. Moczulskiego, zarzucając mu dyktatorski styl pracy i publikowanie nieprawdziwych informacji; 10 VI 1978 decyzję potwierdziły ustalenia III Spotkania Ogólnopolskiego ROPCiO w Zalesiu Górnym k. Warszawy; utworzono Radę Konsultacyjną „Opinii”, która miała raz na kwartał oceniać wydane nr. i proponować ewentualne kierunki zmian, jej skład podawano w piśmie. Od VI 1978 (formalnie 10 XII 1978) w wyniku rozłamu w ROPCiO „Opinia” stała się organem odłamu skupionego wokół A. Czumy, którego zwolennicy zdominowali skład Rady Konsultacyjnej, odtąd pełniącej funkcję nieformalnego kierownictwa tego odłamu (do utworzenia 10 XII 1978 Rady Sygnatariuszy). Mimo zmian w redakcji styl pisma w zasadniczy sposób się nie zmienił. Informowano o działalności WZZ i ruchu ludowego; pisano o sprawach międzynarodowych, zwłaszcza stosunkach sowiecko-chińskich; zamieszczano serwisy informacyjne „Z ocenzurowanego świata” autorstwa J. Brykczyńskiego (ps. Amicus Veritatis) nt. wydarzeń na świecie, szczególnie w krajach tzw. demokracji ludowej, publikowano artykuły A. Wojciechowskiego, E. Morgiewicza, J. Brykczyńskiego.

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry