Hasła rzeczowe

Porozumienie Krakowskie

Porozumienie Krakowskie, zawarte 21 III 1981 przez Ogólnopolską Komisję Porozumiewawczą Studentów Wyższych Szkół Pedagogicznych z Andrzejem Oreckim (WSP Kraków) na czele i Komisję Międzyresortową pod przewodnictwem Jana Stęperskiego (dyr. departamentu w MNSWiT). OKPSWSP powołano 8 III 1981 na posiedzeniu przedstawicieli dziesięciu Wyższych Szkół Pedagogicznych, które odbyło się w krakowskiej WSP. Komisję Porozumiewawczą powołano w celu uporządkowania szczegółowych postulatów dotyczących organizacji i funkcjonowania wyższych szkół pedagogicznych. W jej skład wchodzili oprócz A. Oreckiego: Anna Musiał (WSP Kraków), Artur Kotaś (WSP Kraków), Marek Łabuz (WSP Kraków), Jarosław Borys (WSPS Warszawa), Sławomir Górka (WSP Słupsk), Leszek Felsztyński (WSP Opole), Ewa Madejska (WSP Częstochowa), Włodzimierz Michalak (WSP Bydgoszczy), Arkadiusz Sieńka (WSP Olsztyn), Wojciech Symonowicz (WSP Kielce), Dorota Plesz (WSP Zielona Góra), Jolanta Michalak (WSP Bydgoszcz), Henryk Magier (WSP Kielce).

9 III 1981 stronie rządowej przedstawiono trzy grupy postulatów, pierwsza i druga dotyczyły spraw ogólnospołecznych, trzecia wyłącznie problemów związanych z funkcjonowaniem uczelni pedagogicznych. W toku pertraktacji postulaty pierwszej i drugiej kategorii wyłączono spod obrad gremium ze względu na projekt powołania odrębnej komisji rządowej, która miała się zająć problemami ogólnospołecznymi zgłaszanymi przez środowisko studenckie.

Zawarte porozumienie dotyczyło m.in. rekrutacji kandydatów, organizacji procesu nauczania, bazy materialnej wyższych szkół pedagogicznych, absolwentów, ich zatrudnienia i potrzeb materialnych, studiów zaocznych na kierunkach nauczycielskich oraz postulatów młodszych pracowników nauki. Porozumienie dotyczyło również tak fundamentalnych spraw jak pozwolenie na zakup „wydanych za granicą książek i innych publikacji związanych z działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną”. Do podstawowych potrzeb uczelni zaliczono też zwiększenie kubatury bibliotek oraz zwiększenie przydziału podręczników szkolnych i akademickich.

Mariusz Patelski

Opcje strony

do góry