Hasła rzeczowe

Porozumienie lubińskie 1980

Porozumienie lubińskie 1980, podpisane 30 IX 1980 jedno z porozumień społecznych dot. górnictwa miedziowego negocjowane z resortem hutnictwa 21 VIII–1 IX 1980 przez Międzywydziałowy KS w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach/Międzyzakładowy KS Hut Miedzi i MKS w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach, do 5 IX Zespół Roboczy NSZZ w Lubinie, nast. MKZ KGHM tamże i poszczególne komitety założycielskie zakładów pracy KGHM.

Potwierdzono w nim, że postanowienia porozumienia gdańskiego oraz porozumienia jastrzębskiego będą dotyczyć także pracowników Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. 1 X 1980 zniesiono czterobrygadowy system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. pracy w górnictwie rud miedzi i powrócono do systemu trzyzmianowego z wyłączeniem niedziel, świąt i ustawowo wolnych sobót; KGHM miał stanowić niezależną jednostkę gospodarczą podległą bezpośrednio Ministerstwu Hutnictwa. Od 1 I 1981 miał być wprowadzony pięciodniowy tydzień pracy na zasadach, jakie miały obowiązywać w kopalniach węgla kamiennego. Porozumienie obejmowało także przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego górnictwa. Przedstawiciele rządu zgodzili się na realizację postulatów, m.in. z zakresu organizacji i usprawnienia pracy w kopalniach, hutach i in. zakładach KGHM, przywilejów i płac w górnictwie miedziowym (analogicznych jak w górnictwie węgla kamiennego), socjalno-bytowych, dopuszczenie „S” do układania planów wydobycia rudy miedzi, wytopu i przetwórstwa miedzi i metali nieżelaznych. Wyrażono zgodę na podawanie do wiadomości publicznej informacji o wynikach badań dot. stanu środowiska w LGOM. X 1980 przedmiotem rozmów z władzami miały być nierozstrzygnięte kwestie związane m.in. z wolnymi sobotami, rekompensatami dla górników, którzy zostali zwolnieni z KGHM z powodu utraty zdrowia, a także postulaty m.in. pracowników HM Legnica (przedstawione 24 IX ministrowi Zenonowi Słowińskiemu), Zakładów Mechanicznych Legmet w Legnicy i Zakładów Doświadczalnych Cuprum w Lubinie.

Ze strony „S” porozumienie podpisali Ryszard Sawicki (przew.), Janusz Sobola, Ireneusz Poszwiński, Roman Górski, Franciszek Ratajczak, Jerzy Chyliński, Stefan Misiński i Wiesław Dąbrowski; ze strony Komisji Rządowej resortu hutnictwa: minister hutnictwa Franciszek Kaim (przew.), Z. Słowiński, Franciszek Grzesiek, dyr. generalny Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych Metale, Michał Stepaniak, dyr. Dep. Pracy i Płac Ministerstwa Hutnictwa, Ryszard Romaniewicz, wojewoda legnicki, i Włodzimierz Woźniczka, dyr. nacz. KGHM.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry