Hasła rzeczowe

Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Olsztynie

Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Olsztynie. 17 III 1981 Prezydium MKZ „S” w Olsztynie poparło inicjatywę Andrzeja Bobera utworzenia RKOWzP, którą zatwierdzono 19 III 1981 na inauguracyjnym posiedzeniu TZR. 8 V 1981 powołano RKOWzP w Olsztynie, w skład którego weszli przedstawiciele największych zakładów pracy i środowisk Olsztyna. W składzie komitetu znaleźli się: S. Ruchlewicz (przewodniczący), A. Bober, E. Łukomski, S. Mackiewicz, L. Lechowski, J. Lubieniecki, W. Nieczyporowicz, W. Brycki, T. Kisły i W. Ciesielski.

RKOWzP określił cele działania jako „obronę godności człowieka i jego niezbędnych praw do wolności przekonań oraz swobodnego wyrażenia swoich poglądów; przeciwstawianie się wszelkiej propagandzie wprowadzającej w błąd opinię publiczną; rozpowszechnienie informacji o ludziach i organizacjach, którym grozi się procesami politycznymi; podawanie do publicznej wiadomości faktów dotyczących zatrzymań, przewodów sądowych i warunków przebywania w więzieniach, organizowanie zakładowych, środowiskowych i uczelnianych komitetów obrony więzionych za przekonania”. Ponadto podkreślono, że „odmienne poglądy nie mogą być przyczyną represji karnych. Przepisy prawa, sąd musi interpretować jednoznacznie niezależnie od poglądów politycznych oskarżonego. Paragrafy nie mogą służyć do zniszczenia przeciwnika politycznego. Uważamy, że bez swobodnego wyrażania poglądów i opinii, nie można mówić o jakimkolwiek rozwoju postępu społecznego w duchu humanizmu”. Jednocześnie zwracano uwagę, że RKOWzP nie jest ogniwem „S” i nie identyfikuje się z poglądami osób represjonowanych, a jedynie występuje przeciw represjom stosowanym wobec nich. Na gmachu – siedzibie TZR zawieszono 16 metrowej transparent z hasłem „Żądamy realizacji punktu 4 Porozumienia Gdańskiego – Wolność dla więźniów politycznych”.

Od 22 V 1981 RKOWzP wydawał pismo „Wolny Obywatel”. 23 VII 1981 przeprowadzono w Olsztynie akcję ulotkową: „Wolność dla więzionych za przekonania polityczne, L. Moczulski, T. Stański, R. Szeremietiew (KPN) Ponownie aresztowani”, „Nie ma zaufania narodu do władzy, bez zaniechania represji za głoszone przekonania”, „Wolność dla działaczy opozycji demokratycznej”, „W obronie więzionych działaczy KPN”, oraz rozwieszono plakaty: „ „Wolność więźniom politycznym” i „Waryński i teraz byłby za kratą. Miał inne przekonania niż władza 1882-1883”. Należy podkreślić, że RKOWzP włączał się w realizację wszystkich akcji podejmowanych przez ogólnopolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry