Hasła rzeczowe

Solidarność. Biuletyn informacyjny MKZ Ziemi Piotrkowskiej

"Solidarność", podtytuł: „Biuletyn informacyjny MKZ Ziemi Piotrkowskiej”, pismo wydawane w Opocznie 1 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. – 1 VII 1981 przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „S” Ziemi Piotrkowskiej z inicjatywy przewodniczącego MKZ Ireneusza Prędkiego, motto na stronie tytułowej: „Żeby Polska była Polską”.

Łącznie ukazało się 11 nr. o obj. 10-16 s. w formacie A3 i A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 4-10 tys. egz. Z założenia dwutygodnik. Wydawany dzięki pomocy MKZ Bydgoszcz, Huty Katowice, Regionów Mazowsze i Rzeszów.

W składzie redakcji m.in. Ireneusz Prędki, Sabina Samulak i Elżbieta Wrzosek.

Pismo miało charakter informacyjny, zawierało przedruki dokumentów władz krajowych i regionalnych „S”, opracowania historyczne, poezję, serwis informacyjny, komunikaty oraz komentarze do bieżących wydarzeń.

Od nr. 12 wychodziło pod nazwą „«Solidarność» Piotrkowska. Pismo Zarządu Regionu NSZZ «S» woj. piotrkowskiego” jako organ ZR. 1 nr wyszedł 25 VIII 1981, ukazały się 3 nr. o obj. 8-12 s. w formacie A4, drukowane na offsecie we współpracy m.in. z MKR Rzeszów; ukazywało się nieregularnie. W składzie redakcji: Grzegorz Uniszewski, Jacek Brózda i Teresa Lechowska. Publikowano przedruki tekstów z prasy związkowej, poezję, rysunki i teksty satyryczne, opracowania historyczne, porady prawne, wywiady oraz informacje z kraju i regionu. Ostatni nr z 15 X 1981 w całości poświęcono tematyce I KZD.

 

Milena Przybysz

Opcje strony

do góry