Hasła rzeczowe

Spectator

„Spectator”, czasopismo wydawane w Warszawie VI 1982 – wiosna 1986. Ukazało się 12 n-rów, obj. 58–115 s., format A5 i A6 (ten sam nr w zależności od drukarni mógł mieć różne formaty), druk na offsecie lub powielaczu, nakł. 500–700 egz.; wychodziło nieregularnie. Wydawane i finansowane gł. przez NOW-ą (kilkakrotnie przy udziale Oficyny WE), która pozostawiła redakcji całkowitą swobodę w decydowaniu o kształcie pisma. W redakcji: Władysław Król (koordynator), Tomasz Kuczborski (proj. okładki), Wojciech Adamiecki, Leon Bójko, Stefan Bratkowski, Stanisław Brodzki, Aleksander Paszyński i Juliusz Rawicz (sekretarz red. do n-ru 6), redaktorzy związani z Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Autorzy: W. Adamiecki, Lech Bądkowski (ps. Eta), Ewa Berberyusz, L. Bójko, S. Bratkowski, S. Brodzki, Mirosław Drzewiecki (ps. Omikron), Wanda Falkowska (ps. Michał Fordon), Wiktor Klint (ps. Tau), Marian Leszczyński, Maryna Miklaszewska, Andrzej Osęka, A. Paszyński, Ryszard Reiff (ps. Omega), Krystyna Sprusińska (ps. Prawnik), Janusz Stankiewicz, Jarosław Szczepański, Małgorzata Szejnert (ps. Beta), Jerzy Surdykowski (ps. Kappa), Piotr Wojciechowski (ps. Leonard Jeleń). Publikowano gł. artykuły nt. ekonomiczne, społeczne i polityczne, czasami dot. kultury, także bieżącej sytuacji, miejsca i roli różnych grup społecznych oraz instytucji w obecnej i przyszłej Polsce, raporty Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, dokumenty. Jednocześnie deklarowano, że pismo nie reprezentuje żadnego ugrupowania politycznego ani organizacji. Zamieszczano teksty analityczne, diagnozy materialnego i mentalnego stanu społeczeństwa, prognozowanie kierunku ich przemian w konfrontacji z poczynaniami władzy. Każdy nr otwierała dyskusja redakcyjna (np. o przyszłości zw. zaw. – nr 2, o niebezpieczeństwie sowietyzacji – nr 6). Osobną kategorię stanowiły artykuły zdjęte przez cenzurę w „Tygodniku Powszechnym”, ukazujące się pod prawdziwymi nazwiskami autorów, „bez ich zgody i wiedzy” (rozmowa M. Miklaszewskiej z wybitnymi prawnikami o stanie sądownictwa w Polsce rok po ogłoszeniu stanu wojennego w n-rze 5). We współpracy z grupą niezależnych socjologów i ekonomistów omawiano wyniki sondaży i ankiet. Pojawiała się też nieregularnie rubryka „U sąsiadów” poświęcona gł. Czechosłowacji i ZSRS. Kolportowane gł. w Warszawie i in. większych miastach, np. we Wrocławiu.

 

Grażyna Jaworska

Opcje strony

do góry