Hasła rzeczowe

Związek Akademicki Verbum

Związek Akademicki Verbum, idea założenia w Gdańsku legalnego związku akademickiego, odwołującego się do chrześcijańskiego systemu wartości, o wyraźnym narodowo-konserwatywnym profilu ideowym, narodziła się 1986/1987 w środowisku młodzieży związanej ze środowiskiem pisma „Polityka Polska” (d. Ruchem Młodej Polski). 6 XI 1987 grupa inicjatywna złożyła w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wniosek o rejestrację, 18 III 1988 decyzja negatywna, umotywowana poglądem, że byłaby to separatystyczna organizacja utrudniająca wychowanie studentów w duchu socjalistycznym. V 1988 stanowisko urzędu podtrzymało MSW. Pomimo to, związek prowadził działalność formacyjną i organizacyjną, skupiając w swych szeregach kilkadziesiąt osób. V 1988 udział działaczy Verbum w strajku na Uniwersytecie Gdańskim przyczynił się do nawiązania przez bp. gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego mediacji między strajkującymi a władzami uczelni oraz szefem WUSW, co doprowadziło do pokojowego zakończenia protestu.

W pierwszym nr. biuletynu związku „Verbum: materiały, informacje, komunikaty”, datowanym 25 X 1988, opublikowano stanowisko domagające się od władz uznania prawa społeczeństwa do podmiotowości, pluralizmu stowarzyszeń, w tym rejestracji NZS. W osobnej ulotce Verbum wezwało studentów do poparcia samorządu studenckiego. Na Politechnice Gdańskiej środowisko wydawało „Verbel: pismo Z. A. »Verbum« PG”; nr 1 z datą 2 IV 1989. 1989–1991 środowisko gdańskiego RMP uruchomiło ukazujący się legalnie periodyk „Młoda Polska: tygodnik katolicki”.

5 X 1988, pod wpływem zmiany koniunktury politycznej, pozytywna odpowiedź na złożony ponownie wniosek o rejestrację. Wybrano władze: prezesem Jarosław Sellin, wiceprezesami: Jacek Bendykowski i Jacek Rusiecki, skarbnikiem Jacek Karnowski. II–III 1989 J. Sellin, jako przedstawiciel Katolickiego Nurtu Stowarzyszeń Akademickich, w którego skład wchodził Z.A. Verbum, uczestniczył w pracach podzespołu Okrągłego Stołu ds. młodzieży. 23 V 1989 na Walnym Zgromadzeniu na nowego prezesa wybrano dotychczasowego wiceprezesa J. Bendykowskiego, a w przyjętej uchwale skrytykowano władze za odmowę rejestracji NZS.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry