Hasła rzeczowe

Związek Akademicki Pro Patria

Związek Akademicki „Pro Patria”, organizacja założona 20 X 1980 z inicjatywy studentów UAM działających w Ruchu Młodej Polski; w Komitecie Założycielskim 19 osób, m.in: Marek Jurek (przew.), Krzysztof Nowak, Piotr Mierecki, Piotr Walerych, Marek Broda, Jarosław Fiszer, Marek Robak, Piotr Wosicki; 1 III 1981 zarejestrowana przez rektora UAM: w Tymczasowym Pre­zydium: M. Jurek (przew.), K. Nowak, P. Walerych (z-cy przew.), Tomasz Skorupski (sekretarz), P. Mierecki (skarbnik); 29 IV i 6 V 1981 I Walne Zebranie ZA „Pro Patria” – przyjęto Deklarację Ide­ową, wybrano władze statutowe.

Organizacja ideowo-wychowawcza, celem statutowym było „formowanie i upowszechnianie nowoczesnej, integralnej myśli patriotycznej, opartej na podst. katolickiej etyki społecznej”; or­ganizowała prelekcje (zaproszono m.in.: Marię Moczulską, Alek­sandra Halla, bp. Ignacego Tokarczuka); prowadziła niezależną działalność wydawniczą – 1981 wydawano pismo „Pod Prąd” (redaktorzy: M. Broda, P. Mierecki, Marek Robak), organizowała manifestacje patriotyczne (29 XI 1980, 3 V 1981, X 1981 powo­łanie pod patronatem związku Społecznego Komitetu Obchodów 11 XI), występowała w obronie więźniów politycznych, uczestni­czyła w strajkach studenckich; część członków „Pro Patrii” działa­ła jednocześnie w NZS.

13 XII 1981 organizacja zawieszona, I 1982 rozwiązana. 13 XII 1981–1982, w różnym okresie, internowani: K. Nowak, Marek Robak, Tomasz Skorupski (TW „Kuba”), P. Walerych. XII 1981 – VI 1982 M. Jurek w ukryciu.

21 X 1980 – 28 IX 1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Fiszbin.

1981 na Akademii Ekonomicznej utworzono ZA „Pro Patria” AE, IV 1981 zarejestrowany przez rektora AE; członkowie zarzą­du: Elżbieta Olędzka, Waldemar Szymko, Artur Błasiak, Andrzej Grudziński, Aleksandra Kostrowicka. XI 1981, z NZS i „S”, wyda­no „Biuletyn Informacyjny” (z ramienia ZA „Pro Patria” w jego redakcji Wiesław Polakiewicz). 1981 współpraca z „Pro Patrią” na UAM.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry