Hasła rzeczowe

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, erygowana 16 V 1979 (ok. 45 tys. mieszkańców); Kościół mariacki – od 1972 katedra diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 29 I 1978 powołano przy nim kapitułę katedralną.

Od VIII 1980 odprawiano tu regularne msze w intencji Ojczyzny, wspierające działalność „S”. Po 13 XII 1981, do 14 VI 1989, organizowano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej "Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej", imprezy o charakterze religijno-kulturalnym organizowane przez duchowieństwo katolickie i laikat od połowy lat 70. Oficjalny I TKCh odbył się 20-27 IV 1975 w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. W koncepcji TKCh zarysowały się dwa nurty. Pierwszy, reprezentowany przez ks. Tadeusza Uszyńskiego, proponował wizję kultury opartej o ruch parafialny, amatorski i studencki. Drugi, ks. Wiesława Niewęgłowskiego, zakładał działania kulturalne w obrębie Kościoła, w które należało włączać zawodowych twórców zainteresowanych taką formą współpracy. Oba nurty funkcjonowały w pierwszym dziesięcioleciu TKCh. Od IV 1975 w kościołach warszawskich, głównie dzięki wsparciu bp. Władysława Miziołka, następnie całego kraju, organizowano coroczne TKCh, które – mimo bojkotu przez państwowe środki przekazu – zyskiwały na popularności. Pod koniec lat 70. TKCh rozpowszechniły się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach, m.in. dzięki istotnemu wsparciu ordynariuszy diecezji. W trakcie TKCh odbywały się: odczyty, projekcje filmów, wystawy nie tylko sztuki sakralnej, imprezy muzyczne, teatralne, koncerty piosenki religijnej i pieśni zaangażowanej. Zapraszano różnych twórców: pisarzy, muzyków, rzeźbiarzy, malarzy, fotografików, hafciarzy (szaty liturgiczne, gobeliny) i in. Tygodnie nie tylko umożliwiały nawiązywanie dialogu pomiędzy twórcami (niektórzy z nich byli oddaleni od Kościoła albo mu niechętni) a duchowieństwem, były także forum wymiany myśli niezależnej. Wolne od ingerencji państwowej cenzury propagowały wartości kultury chrześcijańskiej i powszechnej. TKCh stały się częścią aktywności środowisk skupionych w Duszpasterstwach Środowisk Twórczych. (z KIK, który powstał w Koszalinie 20 XII 1980). Angażowali się w nie aktorzy z Warszawy (m.in. Hanka Skarżanka, Katarzyna Łaniewska) i aktorzy Teatru Dramatycznego w Koszalinie. 26 II 1983 zawiązano Duszpasterski Ośrodek Młodzieży DOM, rozwijano działalność Duszpasterstwa Akademickiego, a także duszpasterstwa pielgrzymkowego do Częstochowy, najpierw z Torunia, nast. ze Skrzatusza – diecezjalnego sanktuarium maryjnego. Na pocz. 1982 jako jedyna parafia w Koszalinie odwołała zwyczajową wizytę duszpasterską – kolędę, gromadząc każdego dnia wiernych z poszczególnych ulic na specjalnym nabożeństwie kolędowym w katedrze o godz. 18.00. Nabożeństwa odprawiano w duchu solidarności z cierpiącymi i w celu potępienia wprowadzonego stanu wojennego. 31 VIII 1982 odziały ZOMO dokonały profanacji kościoła katedralnego, wrzucając 4 petardy z gazem łzawiącym podczas trwania nabożeństwa i mszy. 1979–1989 proboszczem parafii był ks. kan. Jan Borzyszkowski, inwigilowany i szykanowany przez SB, kilkukrotnie przesłuchiwany i aresztowany za działalność opozycyjną. Żądano usunięcia go z zajmowanego stanowiska. Dzięki zaangażowaniu opozycyjnemu proboszcza zbierano w salkach parafialnych podpisy na listach wyborczych KO w VI 1989 oraz rozpoczęto 2 XII 1989 II WZD Regionu Koszalińskiego w katedrze. Od 2018 proboszczem jest ks. Henryk Romanik, parafia liczy ok. 15,5 tys. wiernych.

ks. Tadeusz Ceynowa

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry