Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia we Wrocławiu

Ośrodek Odosobnienia we Wrocławiu utworzono w ZK (obecnie ul. Kleczkowska 35). Funkcjonował 13 XII 1981–30 VII 1982 oraz 1 VIII–8 IX 1982. Ośrodkiem kierował z-a naczelnika więzienia ppłk Kazimierz Piech, za współpracę Służby Więziennej z SB odpowiadał komendant pawilonu por. Edward Partyka.

13 XII 1981 do Ośr. trafiło 121 internowanych mężczyzn i 11 kobiet. 23 XII 1981 przebywało w nim 348 internowanych (295 mężczyzn i 53 kobiety). 24 XII 1981 170 internowanych wywieziono do ZK w Grodkowie i Nysie (6 osób wróciło z braku miejsca w Nysie); liczba internowanych spadła do 165 osób (115 mężczyzn i 50 kobiet), by 31 XII 1981 wzrosnąć do 226 osób. 8–16 I 1982 wywieziono do Ośr. Odosobnienia w Nysie niemal wszystkich mężczyzn; 13 I 1982 było 79 kobiet, 15 I 52 kobiety wywieziono do Ośr. Odosobnienia w Gołdapi. W kolejnych mies. liczba internowanych zmieniała się: 17 I 1982 w Ośr. przetrzymywano 10 mężczyzn i 4 kobiety (22 I 1982 wywieziono je do Gołdapi), 8 II 1982 było 40 mężczyzn, 19 V 1982 ostatnich 32 internowanych przewieziono do ośr. w Głogowie. Łącznie od 13 XII 1981 do 8 IX 1982 w Ośr. przetrzymywano ponad 500 osób.

Internowanych umieszczano w celach, które w nocy  12/13 XII 1981 pośpiesznie opuszczali skazani. Część więźniów przewieziono do ZK w Wołowie. Kobiety kwaterowano w wyodrębnionych celach żeńskiego pawilonu więziennego. 19 XII 1981 na znak protestu przeciwko działaniom związanym z pacyfikacją KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach 15 internowanych podjęło jednodniową głodówkę. 15 II–2 III 1982 protest głodowy prowadzili: Andrzej i Jerzy Jabłońscy, Waldemar Maćkowiak, Fryderyk Wójcik. W Ośr. powstała gazeta więzienna „Z Celi do Celi”.

Stosunkowo dobrze układały się relacje represjonowanych ze strażnikami więziennymi. 24 XII 1981 odnotowano przypadki składania internowanym życzeń świątecznych, a niektórzy funkcjonariusze przynosili do cel gałązki choinkowe, z których więzieni tworzyli prowizoryczne ozdoby. Opiekę duszpasterską nad internowanymi przy ul. Kleczkowskiej sprawował ks. Wojciech Tokarz z parafii św. Bonifacego we Wrocławiu.

23–26 XII 1981 odbyło się 140 widzeń udzielonych internowanym, podczas których przekazano 250 paczek.

1 VIII 1982 na podst. zarządzenia ministra sprawiedliwości z 30 VII 1982 Ośr. został formalnie zlikwidowany, mimo to 31 VIII 1982–8 IX 1982 ponownie umieszczono tam 14 internowanych kobiet, zatrzymanych w zw. z udziałem w manifestacjach związanych z 2. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych.

Bartłomiej Perlak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry