Hasła rzeczowe

Płocka Rada „Solidarności”

Płocka Rada „Solidarności”, gremium utworzone 3 V 1988 z inicjatywy TKZ „S” MZRiP, FMŻ, Zakładów Mięsnych w Płocku, środowiska nauczycielskiego oraz współpracujących z nimi struktur FMW, PPN, PPS i MRKS.

Celem Rady, podporządkowanej KKW oraz przew. „S” Lechowi Wałęsie, była „pomoc w odtworzeniu zakładowych struktur »S«, zaktywizowanie środowiska i zjednoczenie ruchu solidarnościowego oraz koordynacja działalności” w celu „przywrócenia legalnej działalności NSZZ »S«”.

Założycielami PR „S” byli: Jan Chmielewski (przew.), Jan Ignaczewski, Robert Kalota, Kornel Kamelski, Zdzisław Kisielewski, Krzysztof Kowalski (jawny członek Rady), Konrad Łykowski, Jacek Pawłowicz (jawny członek Rady), Andrzej Prokopowicz, Jacek Słomiński, Dariusz Stolarski (jawny członek Rady), Henryk Skibiński, Jerzy Wojda i Henryka Wolbach. Jawni członkowie Rady, których nazwiska i adresy podawano do wiadomości publicznej, upoważnieni byli do podpisywania ogłaszanych dokumentów (publikowanych w prasie podziemnej i na antenie RWE) oraz od I 1989 tworzyli Biuro Organizacyjne ds. Komitetów Założycielskich NSZZ „S” niosące pomoc osobom próbującym organizować w zakładach pracy jawne struktury związku.

Wśród zadań Rady znalazły się rozbudowa zakładowych struktur „S”, prowadzenie działalności informacyjnej poprzez akcje ulotkowe, czy malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw niezależnych. Wydawano pismo „Solidarność Płocka”. IX 1988 PR „S” skupiała 9 TKZ oraz miała dobrze zorganizowaną sieć kolportażu. W tym też mies. w ramach ogólnopolskiej akcji podjęto próbę rejestracji komitetów założycielskich „S” pracowników FMŻ i MZRiP w Sądzie Wojewódzkim w Płocku, co zainicjowało jawną działalność związku.

1 X 1988 przy Radzie powołano Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „S” w celu ułatwienia nowo tworzonym (jawnym) zakładowym komitetom organizacyjnym „S” z terenu województwa zrzeszania się w jedną strukturę regionalną. Miał on na zadanie również koordynowanie działań utworzonych lub dopiero organizowanych komitetów.

II 1989 w okresie strajku w płockim MPK członkowie Rady włączyli się w pomoc organizacyjną, prawną i finansową dla strajkujących. 16 III 1989 z MKO utworzono Fundusz Pomocy dla MPK, uzyskując 2 651 943 zł na pomoc załodze szykanowanej przez władze za czas strajku (odmowa zapłaty).

30 III 1989, w związku ze spełnieniem przez PR „S” postawionych sobie (w chwili organizacji) zadań, na wspólnym spotkaniu z MKO podjęto decyzję o połączeniu obu struktur pod nazwą Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „S” w Płocku.

Jacek Pawłowicz|Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry