Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Antończyk Marian

Marian Antończyk, ur. 10 V 1942 w Tarnobrzegu. Ukończył Technikum Górnicze w Zabrzu (1962).

1962-1992 pracownik Kopalni Siarki Machów Zakładów Przetwórczych Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu. 1962-1980 przewodniczący Rady Zakładowej Kopalni Machów. 1968-1971 w PZPR, 1976-1981 członek Stowarzyszenia Pax.

We IX 1980 uczestnik strajku w kopalni, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Siarkopolu, XII 1980 – II 1981 wiceprzewodniczący KZ, od III 1981 członek Prezydium KZ; do XII 1981 autor i redaktor w niezależnym biuletynie „Solidarność Tarnobrzeska”.

13 XII 1981 po rewizji internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony w tym samym roku; w pracy pozbawiony premii eksportowej; 1982-1988 kolporter znaczków poczt podziemnych „S”; 1982-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu. Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” (spotykającego się w klasztorze oo. dominikanów) w Tarnobrzegu.

Od 1992 na emeryturze; 1992-1996 przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” przy Siarkopolu, 1992-1999 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska; w 1998 w sztabie wyborczym RS AWS, w 2002, następnie w 2006 w sztabie wyborczym Tarnobrzeskiego Porozumienia Prawicy.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Tarnobrzeg

Opcje strony

do góry