Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bazydło Janusz

Janusz Bazydło (ps. Jacek Zaborowski), ur. 15 VI 1941 w Łomży. 1959-1961 student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Humanistycznych (1969).

1969-1995 pracownik Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego KUL. 1974-1984 kierownik lubelskiego oddziału miesięcznika „Więź”.

1963-1969 w ZSP, od 1967 przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP. 11 III 1968 uczestnik wiecu studenckiego w Lublinie, 13 III 1968 skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium MRN w Lublinie na 2 mies. aresztu, osadzony w AŚ w Lublinie i Krasnymstawie. I/II 1976 współautor (z Janem Krzemińskim) Listu otwartego do członka Koła posłów Znak Stanisława Stommy przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL, pod którym podpisało się 30 pracowników i studentów KUL. W 1976 uczestnik zorganizowanej przez studentów KUL akcji pomocowej dla robotników z Radomia. 1978-1988 współredaktor „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików”. 23 VIII 1979 sygnatariusz Apelu Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu o przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu. 1979-1980 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany. W V 1980 członek Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego. 25-31 VIII 1980 uczestnik głodówki w kościele MB KP w Stalowej Woli o uwolnienie J. Kozłowskiego i in. więźniów politycznych oraz w solidarności ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przewodniczący Koła Pracowników MZL KUL, następnie członek Komisji Uczelnianej Pracowników KUL; współtwórca Wszechnicy Związkowej, od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 członek Tymczasowej Rady Programowo-Organizacyjnej, organizator spotkań i wykładów otwartych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Lublinie i Kwidzynie, zwolniony 23 XII 1982. W l. 80. prelegent podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

1990-1992 członek KO Lubelszczyzny. 1992-1994 prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Lublinie. 1995-1997 sekretarz senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą. 1997-2000 i od 2007 pracownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, od 2007 redaktor nacz. wydawanego przez Urząd czasopisma „Kombatant”. 2000-2004 doradca ds. mediów katolickich przy Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2004 redaktor prowadzący w Redakcji Dokumentu TVP 1. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1982), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1977-1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Redaktorzy; 1985-1988 przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Redaktor.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry