Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielecki Rajmund

Rajmund Bielecki, ur. 21 I 1946 w Wolfenbüttel k. Hannoweru (Niemcy). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1970).

1964–1970 w ZSP (1969–1970 członek Rady Uczelnianej UŁ).

1970–1971 asystent kierownika produkcji w Przedsiębiorstwie Realizacji Filmów – Zespoły Filmowe w Warszawie, 1972 z-ca kierownika Działu Organizacji i Normowania w Zakładach Mechanicznych Chemitex w Łodzi, 1973–1988 specjalista, kierownik zespołu, kierownik Działu Planowania i Organizacji, specjalista w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskiego tamże.

12 III 1968 uczestnik wiecu studentów przed budynkiem biblioteki UŁ, 21 III szef studenckiej straży strajkowej na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym. 1980–1981 współpracownik KSS KOR (przekazywał informacje o naruszeniach praw pracowniczych w łódzkich zakładach przemysłowych); kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, drukarz 80. n-ru pisma.

Od IX 1980 w „S”; do II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od IV 1981 przew. KZ, 1980–1981 członek Tymczasowej Komisji Włókniarzy/Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry; 1980–1981 kolporter niezależnego pisma „Solidarność z Gdańskiem”.

14 XII 1981 koordynator akcji ulotkowej w zakładzie; 1981–1988 przew. TKZ. XII 1981–1984 członek grupy wydającej podziemne pismo „Wolna Solidarność”. 1982 współpracownik Mirosława Cieślakowskiego przy redagowaniu podziemnego pisma „Serwis Informacyjny Solidarności”; kolporter pisma. 1982 udostępnił mieszkanie na druk pisma „Prząśniczka”. 31 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Łodzi, od 7 IX w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 6 XII 1982 zwolniony. Po powrocie do pracy przeniesiony na niższe stanowisko. 1982–1988 kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Serwis Informacyjny Solidarności”, „Wolna Solidarność”, „Przedwiośnie”, „Jesteśmy”, ulotek i znaczków poczt podziemnych.

1989–2005 dyr., nast. prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Przemysłowego Elle Sp. z o.o. w Łodzi; od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

19 III 1982 – 8 VII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS/KE/SOR/KE krypt. Działacz.

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry