Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbek-Wirgowa Teresa

Teresa Dąbek-Wirgowa, ur. 27 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1933 w Warszawie, zm. 18 III 1999 tamże. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Polonistyki (1955), w 1966 doktorat, w 1973 habilitacja, od 1990 prof. zw.

1955-1965 lektorka jęz. polskiego na Uniwersytecie Sofijskim im św. Klemensa z Ochrydy, 1965-1999 pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1975-1999 (z przerwami) członek Rady Naukowej Instytutu Słowianoznawstwa PAN, 1992-1999 pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

We IX 1980 współzałożycielka „S” na UW, następnie członek KZ.

Po 13 XII 1981 członek TKZ UW, organizatorka kolportażu wydawnictw podziemnych, współredaktor i kolporterka podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego”; udostępniała mieszkanie na spotkania TKZ. W 1982 zaangażowana w działania interwencyjne na rzecz zwolnienia internowanych pracowników i studentów UW. W II 1983 inicjatorka i redaktor stenogramów z obrad Senatu UW rozprowadzanych jako „Informacje z Senatu” i publikowanych w „Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego”. 16 XI 1987 – 1990 członek Rektorskiej Komisji Pomocy Społeczno-Prawnej. W 1988 inicjatorka działań na rzecz relegalizacji „S” UW.

1989-1999 członek KZ „S” UW, w składzie zespołów przygotowujących projekt ustawy o szkolnictwie wyższym; inicjatorka projektu Domu Seniora UW i fundacji na rzecz tego domu oraz kasy zapomogowej „S”; współpracowniczka Solidarności Bułgarsko-Polskiej oraz Przedstawicielstwa Bułgarskiej Unii Sił Demokratycznych w Polsce.

Autorka licznych pionierskich i nowatorskich metodologicznie publikacji naukowych z historii literatur słowiańskich, książek i ok. 200 artykułów, tłumaczka literatury bułgarskiej; autorka m.in. ''Główne zagadnienia stosunków bułgarsko-polskich w pierwszych dziesiątkach XX w.'' (1963), ''Historia literatury bułgarskiej'' (1980); tłumaczka i autorka wyboru: ''Siedem niebios i ziemia. Antologia przekładów starej literatury bułgarskiej od IX do XVIII w.'' (1983).

 

Krzysztof Dąbek

Opcje strony

do góry