Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dekowski Krzysztof

Krzysztof Dekowski, ur. 6 IV 1946 w Toruniu. Absolwent Policealnych Studiów Ekonomicznych w Poznaniu i Toruniu (1975 i 1978).

1964-1983 robotnik, brakarz, magazynier, mistrz, specjalista ds. pracowniczych w Zakładach Włókien Chemicznych Elana w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZWCh Elana, następnie w Zarządzie Komisji Wydziałowej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego.

Po 13 XII 1981 działacz TKZ; uczestnik akcji ulotkowych, kolporter prasy podziemnej, prowadził jej magazyn; współpracownik „Toruńskiego Informatora Solidarności”. 23 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, 15 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego uniewinniony, 15 IX 1982, po rewizji w Sądzie Najwyższym jego sprawa wróciła do Sądu Wojewódzkiego, w 1983 umorzona na mocy amnestii; 12 V – 14 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. W 1983 zwolniony z pracy, do 1986 bez zatrudnienia. Od 1983 członek, w 1985 koordynator kolportażu, w 1987 przewodniczący RKW Toruń, odpowiedzialny za współpracę z „S” RI, organizator spotkań, szkoleń, łącznik, drukarz, obserwator procesów politycznych (m.in. Anny Walentynowicz). 1983-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom (Diecezjalny Ośrodek Charytatywno-Społeczny) przy kościele Wniebowstąpienia NMP. W 1985 współtwórca ''Sprawozdań z procesu morderców ks. Jerzego Popiełuszki''. 1986-1989 kierownik sekcji BHP w Pomorskich Zakładach Drobiarskich Poldrob w Toruniu, w 1986 organizator i przewodniczący TKZ, 5 XI 1988 powołał Komitet Organizacyjny „S” Pomorskich Zakładów Drobiarskich Poldrob w Toruniu, delegat do RKK.

Członek KO „S” w Toruniu. 1989-2002 przywrócony do pracy w Elanie na stanowisku specjalisty ds. wycen usług projektowych i umów, 1989-1994 w „S” tamże; od 2002 na emeryturze.

Autor opracowań z zakresu BHP.

Wyróżniony medalem XX-lecia „Solidarności”(2000), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Za Walkę o Polskę Wolną, Solidarną i Demokratyczną (2009), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Do 30 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Siatka; do 1986 w ramach KE krypt. Asystent; od 9 XI 1988 przez Ref. VI RUSW w Toruniu w ramach SOS/SOR krypt. Lista.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry