Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Deska Jarosław

Jarosław Deska, ur. 16 I 1947 w Zarębicach k. Częstochowy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Częstochowie (1964).

1964–1970 ślusarz w Przedsiębiorstwie Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego Montochem w Gliwicach, 1970–2001 ślusarz brygadzista w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych Polfa/SZF Polpharma.

W VIII 1980 współorganizator wieców poparcia w zakładzie dla MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. Komisji Wydziałowej, członek prezydium KZ, skarbnik. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; od 27 VIII 1981 członek prezydium Oddziału ZR Gdańskiego w Starogardzie Gdańskim.

23 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 9 XII 1982 zwolniony. 1985–1989 uczestnik nieformalnych spotkań członków b. ZR (m.in. w mieszkaniu Konrada Marusczyka).

Od 1989 członek KZ. 1989 członek KO w Starogardzie Gdańskim, organizator przedwyborczych spotkań z kandydatami z listy KO. 1990–1994 radny Miasta Starogardu Gdańskiego z listy KO, 1991–1994 członek Zarządu Miejskiego, w 1994 radny z listy Ligi Miejskiej. 1994–2002 członek Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa i Porządku (1994–1998 przew.). 2002–2003 ślusarz w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Tamol w Starogardzie Gdańskim, 2003–2007 na świadczeniu przedemerytalnym. 2004–2007 ławnik Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

3 IX 1981 – 13 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Grupa.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry