Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziura Ignacy Jakub

Ignacy Jakub Dziura, ur. 1 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1949 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Rozwadowie (1970).

1975–1980 w ZMS.

1969–2004 planista, kierownik działu reklamy, specjalista ds. reklamy w HSW/Hucie Stali Jakościowych.

Od IX 1980 w „S”; założyciel „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych HSW, od I 1981 w Komisji Wydziałowej tamże.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w OBRMZiT HSW, nast. działacz podziemnej „S” tamże. 1984–1985 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej KZ NSZZ «S» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” i książek. Zbierał składki na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, oraz na działalność związkową; uczestnik akcji ulotkowych, prowadził skrzynkę kolportażową w mieszkaniu rodziców; od 13 X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; 28 IV 1988 zatrzymany podczas rozrzucania ulotek, ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola; 13 VII 1988 organizator strajku, członek KS w OBRMZiT HSW; XI 1988 ponownie ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za działalność związkową.

1989–1990 przew. Komisji Wydziałowej „S” w OBRMZiT, wiceprzew. prezydium KZ w HSW, 1989–1990 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1989–1990 członek ZR. Od 2004 na emeryturze, przew. Koła Emerytów i Rencistów „S” HSW/HSJ.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2008).

I 1989 – I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/p. OG RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Naukowcy.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry