Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Garbacz Anna

Anna Garbacz, ur. 14 XII 1954 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Polonistyki (1978).

1973–1974 laborantka w Hucie Stalowa Wola, 1978–1982 redaktorka gazety zakładowej „Socjalistyczne Tempo”.

Od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 w „S”, oddelegowana z redakcji „Socjalistycznego Tempa” do „Biuletynu Związkowego NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, autorka tekstów w „Biuletynie Informacyjnym »Solidarność« MKZ Stalowa Wola”/„»Solidarność«. Biuletyn Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli”. XI 1981 w obsłudze prasowej strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

Przesłuchiwana w stanie wojennym. 1982–1989 zatrudniona w bibliotece pracowni Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Ośr. Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych HSW. 1984–1987 autorka tekstów do podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” (ps. Punkt), 1983–1989 współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

1990–1992 redaktorka tygodnika HSW „Sztafeta” (następca gazety „Socjalistyczne Tempo”), 1992–2002 dziennikarka, sekretarz redakcji w Wydawnictwie Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli (wydającym m.in. tygodnik „Sztafeta”). Inicjatorka i organizatorka licznych lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, m.in. 1990 współorganizatorka pierwszej w Stalowej Woli Społecznej Szkoły Podstawowej, w l. 90. w Komitecie Pomocy Polakom z Kazachstanu. 2002–2015 pracownik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Autorka, współautorka i redaktorka publikacji dot. kultury, literatury oraz historii Stalowej Woli i regionu oraz projektów edukacyjnych i wystaw, m.in. stałej poświęconej podziemnej „Solidarności” w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli (razem z Ewą Kuberną 2016). Od IX 2015 na emeryturze.

IV 1982–XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW/Wydz. OG WUSW w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Hutnik.

Ewa Kuberna|Marcin Bukała

Opcje strony

do góry