Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gębal Józef

Józef Gębal, ur. 21 X 1940 w Skowieszynie, woj. lubelskie. Wykształcenie podstawowe.

Od 1956 zatrudniony w KWK Czechowice-Dziedzice, 1957-1959 w KWK Michał w Siemianowicach-Michałkowicach, 1959-1960 w KWK Wieczorek w Katowicach, 1960-1985 w KWK Mysłowice.

Od IX 1980 w „S”; członek KOWzP. 1981-1982 w KPN.

26 IX 1982 współtwórca KOS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 10 XI 1982 zatrzymany, osadzony w KW MO w Katowicach, 23 XI 1982 przewieziony do AŚ w Katowicach. 18 II 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1983-1989 nadal działacz KOS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kolporter ulotek, organizator pomocy rodzinom osób represjonowanych. 13 II 1987, w trakcie uroczystości ku czci górników KWK Mysłowice poległych w czasie wybuchu metanu 4 II 1987, zatrzymany przez SB, przewieziony do RUSW w Mysłowicach, zwolniony po kilku godzinach. 11 VI 1987 rewizja w mieszkaniu.

1988-1990 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Krzyża w Mysłowicach, członek Mysłowickiego KO „S”. Od 1985 na emeryturze. 1996-1998 członek koła ROP w Mysłowicach.

 

Stefan Sarwa

Region Śląsko-Dąbrowski, Mysłowice

Opcje strony

do góry