Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grabianka Michał

Michał Grabianka (właśc. Michał Józef Leszczyc-Grabianka), ur. 8 III 1946 w Kowalewku, woj. wielkopolskie. Ukończył LO w Chełmży (1965).

W 1967 inwentaryzator w Wojewódzkim Zjednoczeniu Rolnictwa – Baza Zaopatrzenia i Zbytu Olsztyn, 1967-1979 pomoc techniczna w Biurze Projektów Przemysłu Cukrowniczego Cukroprojekt – pracownia w Toruniu, 1979-1983 specjalista ds. BHP w Toruńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego. 1979-1980 współpracownik Związku Zawodowego Rolników, kolporter prasy niezależnej w woj. toruńskim (m.in. „Placówka”).

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w TPPD; I/II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie, 16 XI – 13 XII 1980 organizator i uczestnik strajku chłopskiego w Toruniu; od III 1981 w „S” RI, w 1981 autor i redaktor pism niezależnych „Rzeczychłopska” i „Rota”, pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Toruniu.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w parafii Wniebowstąpienia NMP w Toruniu, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 23 II 1982, następnie na zwolnieniu lekarskim, w 1983 zwolniony z pracy. 1982-1989 organizator prelekcji w Duszpasterstwie Rolników, współorganizator Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafiach woj. toruńskiego; kolporter wydawnictw podziemnych: pism i ulotek, w środowisku wiejskim na Pomorzu. 1983-1991 magazynier, następnie z-ca kierownika, kierownik Oddziału toruńskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych w Bydgoszczy. 1984-1989 twórca Katolickiego Uniwersytetu Ludowego, IX 1984 – III 1988 uczestnik Ogólnopolskich Spotkań Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. (m.in. w Wilanowie i Magdalence); w 1988 założyciel, autor, redaktor i organizator podziemnego pisma „Siewca”.

W 1989 pełnomocnik ds. rolnictwa w KO „S” województwa toruńskiego. Od 2011 na emeryturze.

Autor audycji w Radiu Maryja.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1981-1985 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Agitator; 1986-1989 przez Wydz. VI WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Pasterz.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry