Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hohendorff Adam

Adam Hohendorff, ur. 16 IX 1961 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek polonistyka (1987).

Od X 1980 w NZS UŁ, prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych; współorganizator wykładów TKN; I/II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni o rejestrację NZS, redaktor pisma strajkowego „Akces”; od wiosny 1981 członek Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UŁ, od jesieni przewodniczący; autor artykułów do pisma NZS UŁ „Veto”; w XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na Wydz. Prawa i Administracji UŁ; od 1982 stały współpracownik podziemnych pism: „Solidarność Walcząca”, „Szaniec”, „Biuletyn Łódzki”, w kontakcie ze środowiskami „S” w Warszawie, Łomiankach, Częstochowie, Radomsku, z warszawskim Oddziałem Solidarności Walczącej (grupa Tomasza Szostka, Adama Cymborskiego i Jacka Guzowskiego). 2 IX 1982 aresztowany za udział w warszawskiej manifestacji 31 VIII, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, 4 X 1982 zwolniony, sprawę umorzono na mocy amnestii z VII 1983. 1984-1985 przewodniczący samorządu studenckiego na Wydz. Filologicznym, przedstawiciel studentów w Senacie UŁ; twórca i redaktor podziemnego pisma NZS UŁ „Notatnik Akademicki”. 1986-1988 nauczyciel w SP nr 192 w Łodzi, nast. w liceach warszawskich: 1988-1991 Liceum Medycznym nr 1, 1991-1996 Społecznym LO nr 10, od 1996 Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK Parasol.

1989-1991 działacz PPS (do 1990 w PPS Jana Józefa Lipskiego), autor tekstów do „Robotnika” i „Robotnika Łódzkiego”. 1989-1993 członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej „S” Oświaty Wola w Warszawie, redaktor nacz. „Oświaty i Woli” – późniejszego organu „S” Nauczycielskiej dzielnic: Wola, Śródmieście, Mokotów i Praga Północ. 1991-1992 współpracownik „Przeglądu Oświatowego”, ogólnopolskiego dwutygodnika „S” Pracowników Oświaty i Wychowania, autor artykułów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

3 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1984 – 16 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Myśliciele.

 

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry