Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kmiecik Jerzy

Jerzy Kmiecik, ur. 3 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1950 w Gdańsku. Ukończył ZSZ przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku (1967).

1967–1995 monter kadłubów w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, 1995–2010 monter kadłubów w Crist S. A. w Gdyni, następnie Stal-Rem S.A. w Gdańsku.

15–31 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Północnej, członek KS, następnie Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, sygnatariusz porozumienia gdańskiego. Od IX 1980 w „S”, IX–XI 1980 członek Prezydium MKZ (zrezygnował z pracy w MKZ); wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej K-2 w stoczni, członek Prezydium KZ.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku w Stoczni Północnej, członek KS. 16 XII 1981 zwolniony z pracy, 19 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 22 VII 1982. Przywrócony do pracy. 1982–1988 działacz TKZ, kolporter podziemnej prasy (m.in. pism „Wiadomości”, „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”), 1984–1988 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy, współorganizator pomocy dla represjonowanych i Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, inwigilowany, kilkakrotnie przesłuchiwany. W VIII 1988 współorganizator strajku w Stoczni Północnej, członek KS, następnie MKS w Stoczni Gdańskiej; zwolniony z pracy, przywrócony dzięki interwencji bp. Tadeusza Gocłowskiego.

1989–2003 członek Prezydium KZ „S”, w 2003 wystąpił z „S”. Od 2010 na emeryturze.

Honorowy Obywatel Gdańska (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry