Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołodziejczyk Wiesław Sylwester

Kołodziejczyk Wiesław Sylwester, ur. 14 XII 1948 w Strzegomiu, zm. 13 XI 2020 w Kępnie. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących tamże (1965). 

1965–1968 zatrudniony w Zakładzie Montażowo-Budowlanym przy PZGS Kępno; 1968–1970 Zasadnicza Służba Wojskowa 12. Dywizji w Szczecinie; 1970–1974 pracownik w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Poznaniu; 1974–1982 zatrudniony w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Państwowego Gospodarstwa Rolnego Mianowice. 15 XII 1981–1982 bezrobotny. 1982–1983 zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej Kępno. Od 1984 działalność gospodarcza pn. Usługi Instalacyjne.

1974–1980 członek Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa. Od X 1980 w „S”, współzałożyciel i przew. Komitetu Założycielskiego „S” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym PGR Mianowice, nast. z-ca przew. KZ w PGR Mianowice, 15 V 1981 wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kępnie. 1981 delegat na I WZD „S” Województwa Kaliskiego (30 VI 1981). 30 VI – 13 XII 1981 członek ZR „S” Wielkopolska Południowa w Kaliszu. V – 13 XII 1981 oddelegowany do pracy związkowej w Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Kępnie (etat wiceprzew. MKP).

13 XII 1981 zatrzymany i przesłuchany na KMMO w Kępnie. XII 1981 – II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 skierowany na przymusowy urlop, nast. zwolniony z pracy. Od 1982–1984 członek kępińskiej grupy o krypt. Harpun związanej z wrocławską SW (utrzymywał kontakty m.in. z: Henrykiem Müllerem, Józefem Handrysikiem, Marią Bykowską, Włodzimierzem Jędrasikiem) oraz ze Związkiem Młodzieży Demokratycznej (kontakt m.in. z Mirosławem Łapą), kolporter ulotek i prasy. Aktywny uczestnik akcji pomocowych (zbiórek pieniędzy) dla osób represjonowanych. Z H. Müllerem i K. Szymańskim pojechał po pieniądze do Kalisza do o. S. Dzierżka na zapłacenie grzywny dla zwolnionych pracowników Ponar-Remo w Kępnie 1982. 1981–1984 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. 1984 zabrany z domu na KM MO w Kępnie z 1,5-rocznym dzieckiem, a nast. przesłuchiwany przez 4 godziny (dziecko trzymał na kolanach).

1989 uczestnik prac KO w Kępnie. 1997 członek RS AWS. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Od 2013 na emeryturze.

18 XII 1981 – 18 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Kaliszu, od 21 III 1985 przez Ref. IV RUSW w Kępnie w ramach KE krypt. Klon; 25 X 1982 – 8 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Kaliszu, od 22 IV 1983 przez Ref. V KPMO/RUSW w Kępnie w ramach SOR krypt. Veto; 12 IV 1985 – 14 IV 1986 rozpracowywany przez Ref. V RUSW w Kępnie w ramach SOR krypt. Metro; 12 X 1987 – 26 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry