Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korzeb Eugeniusz

Eugeniusz Korzeb, ur. 23 VI 1946 w Daniłówce Pierwszej k. Ostrowi Mazowieckiej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Ursusie (1976).

1976-2000 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus. W 1976 uczestnik protestu robotniczego w Ursusie.

W VIII 1980 uczestnik akcji wspierającej strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Zarządu Wydziałowego na Wydz. Matrycowni, członek Zarządu Fabrycznego i przewodniczący Komisji Informacji, założyciel, redaktor i wydawca „Biuletynu Informacyjnego”.

14-15 XII 1981 współorganizator, uczestnik strajku okupacyjnego w Ursusie, członek KS, 15 XII 1981 zatrzymany na 48 godz. XII 1981 – X 1982 członek TKZ w Ursusie i zespołu redakcyjnego „Wolnego Głosu Ursusa”. 11 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w XII 1982. 1983-1986 sekretarz Prezydium Zarządu RKS Ursus. 1983-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele św. Józefa w Ursusie. 1984-1987 współzałożyciel i współorganizator Teatru Poniedziałkowego.

1989-1990 w USA; członek Freedom for Poland, uczestnik akcji poparcia dla „S”. 2000-2006 zatrudniony w Zakładach Produkcji Pił Trakowych i Taśmowych, 2006-2008 w firmie Paradowscy w Gołąbkach k. Warszawy, od 2008 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry