Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kos Jerzy

Jerzy Kos, ur. 2 II 1949 w Stalowej Woli. Ukończył SP nr 1 tamże (1963).

1966-2004 pracownik HSW.

22 VII 1980 uczestnik strajku w HSW; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. M-17.

Od 1982 kolporter „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, prasy podziemnej z innych regionów, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, książek wydawnictw Spotkania, NOWa, Przedświt, Most, PoMost, CDN; współpracownik Tymczasowej KZ „S” w HSW, zbierał składki związkowe; zatrzymywany prewencyjnie przed wyborami do władz PRL i ważnymi rocznicami, w 1988 rewizja w mieszkaniu. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli. 1985-1988 członek Rady Pracowniczej HSW. W IV, VIII 1988 uczestnik strajków w HSW.

W 1989 członek KO w Stalowej Woli. 1989-1991 delegat Wydz. M-17 do Rady Pracowniczej HSW. Od 2005 na rencie.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry