Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krupka Stanisław

Stanisław Krupka, ur. 28 IV 1953 w Stalowej Woli.  Zm. 23 VII 2019 w Stalowej Woli. Ukończył LO tamże (1976).

1971-1972 pracownik KWK Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej, 1974-1993 HSW. W VI 1976 uczestnik akcji protestacyjnej (przerwy w pracy) na Wydz. M-02 (Narzędziownia) HSW.

Od IX 1980 w „S”, 9 IX 1980 współorganizator strajku na Wydz. M-02, wymuszającego na dyrekcji zgodę na działalność nowego Związku w HSW, następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego w HSW, od IX 1980 przewodniczący MKZ w Stalowej Woli; od 17 IX 1980 członek KKP; I-VI 1981 przewodniczący KZ w HSW, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, przewodniczący ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK; 19 X – 11 XI 1981 współorganizator strajków w Regionie, sygnatariusz porozumienia pomiędzy „S” i Międzyresortową Komisją Rządową (11 XI 1981) kończącego strajk w Regionie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, następnie w Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, zwolniony 7 XII 1982. Wielokrotnie zatrzymywany do 48 godz, przesłuchiwany. Od 1983 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli; 19851988 słuchacz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej erygowanego dekretem ordynariusza diecezji przemyskiej ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). bp. Ignacego Tokarczuka. W IV, VII 1988 wspierał KS w czasie strajków w HSW, 22 VIII – 2 IX 1988 uczestnik strajku w HSW i delegat Wydz. M-02 do KS.

1989-1991 członek KZ w HSW, 1989-1992 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1989-1991 członek ZR, 1991-1992 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 1994-1995 radny Miasta Stalowa Wola, przewodniczący Rady Miasta. Od 1991 działacz Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, od 1996 pełnomocnik Akcji Katolickiej ds. bezrobotnych. Od l. 90. zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w administracji Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, od 2004 z-ca dyr. administracyjnego Wydz. Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

10 VIII 1981 – 4 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu/Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOS/KE krypt. Przywódca; 9 I 1989 – 16 X 1989 przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Brodacz.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry