Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzycki Edward

Edward Krzycki, ur. 9 IV 1933 we Lwowie. Ukończył Oficerską Szkołę Piechoty we Wrocławiu (1954), LO dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. (1960). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1965), Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, Wydz. Pedagogiki (1967).

1954-1980 zawodowa służba wojskowa.

1980-1982 radca prawny w Fabryce Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet – Spomasz w Krośnie Odrzańskim. 1962-1980 w PZPR (skreślony z listy członków). Szykanowany w macierzystej jednostce wojskowej z powodu krytycznej wypowiedzi nt. sytuacji politycznej i gospodarczej PRL na spotkaniu z kandydatem na posła PRL Janem Lembasem w III 1980, odszedł z wojska w stopniu ppłk.

Od 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego w Kromecie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra, członek ZR, następnie (do XI 1981) Prezydium ZR, w Komisji Prawa i Porządku Publicznego, delegat na I KZD. X-XI 1981 wspierał strajkujące załogi zakładów pracy w woj. zielonogórskim w czasie konfliktu w Lubogórze. W 1981 członek Rady Programowej „Informatora ROBS”; współorganizator Klubu Katolików w Krośnie Odrzańskim.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze (w budynku AŚ) i Głogowie, zwolniony 14 VII 1982; 31 XII 1981 rozkazem ministra obrony narodowej Floriana Siwickiego pozbawiony zaocznie stopnia oficerskiego i przywrócony do stopnia szeregowca z powodu „popełnienia czynów świadczących o utracie wymaganych wartości politycznych i moralnych”; zwolniony z pracy (w XII 1981 zwolniono z pracy w jednostce wojskowej jego żonę Krystynę Krzycką); w XII 1982 za noszenie odznaki „S” skazany przez zielonogórskie Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny; 1 XI 1985 na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim ustawił brzozowy krzyż i zawiesił na nim tablicę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, w II 1986 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Krośnie Odrzańskim na karę grzywny. Uczestnik Mszy za Ojczyznę w Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulechowie i Zielonej Górze.

W I 1989 współzałożyciel TZR w Zielonej Górze, członek Grupy Informacyjno-Konsultacyjnej TZR, od 11 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1989 członek Prezydium, wiceprzewodniczący TZR; w 1989 organizator, przewodniczący KO „S” w Krośnie Odrzańskim, organizator KO w okolicznych gminach. Od 1990 właściciel kancelarii adwokackiej w Krośnie Odrzańskim.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry