Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Janusz

Janusz Kucharski, ur. 2 IX 1954 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

1978–1981 inspektor, nast. samodzielny inspektor ds. robót budowlanych, w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. TR, od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 przew. Komisji Wydziałowej, członek prezydium KZ, od I 1981 redaktor pisma KZ „Informator”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego. W XI 1981 współinicjator referendum zakładowego ws. nadania stoczni imienia Józefa Piłsudskiego.

14–16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. 14 XII 1981 zwolniony z pracy. 28 XII 1981 zatrzymany, 30 XII aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 6 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, 26 XI 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił przerwy w odbywaniu kary na okres 4 mies. 18 IV 1983 SMW wstrzymał wykonanie kary do zakończenia postępowania ułaskawieniowego, 30 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983 samodzielny specjalista ds. budowlanych w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku. Od XI 1983 na emigracji w Szwecji. Od 1984 pracownik Działu Prototypów w Volvo Powertrain AB Skövde, także społeczny inspektor pracy z ramienia zw. zaw. IF Metall.

1989–2005 organizator współpracy między zw. zaw. Landsorganisationen i Sverige (LO) a ZR Gdańskiego (pomoc finansowa dla ZR, studio komputerowe oraz nauka jęz. obcych, ośrodek szkoleniowy w Czarnej Wodzie).

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry