Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lachowicz Jerzy Teodor

Jerzy Teodor Lachowicz, ur. 23 X 1918 w Krakowie, zm. 15 VIII 1996 w Jeleniej Górze. Ukończył III Państwowe Gimnazjum Klasyczne im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (1936), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek prawo (1951).

1936–1938 student prawa UJ. 1945–1951 student prawa UJ.

Od lat 50. członek Związku Prawników Polskich.

Od 1951 w Jeleniej Górze: radca prawny w zakładach pracy Kotliny Jeleniogórskiej m.in. Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Siedlęcinie, 1977 – III 1990 Zjednoczonych Hutach Szkła Gospodarczego i Technicznego Vitropol w Sosnowcu–Huta Szkła Kryształowego Julia/HSK Julia w Szklarskiej Porębie.

14 X 1980 oddelegowany przez Zarząd Wojewódzki ZPP w Jeleniej Górze do udzielania pomocy prawnej MKZ Województwa Jeleniogórskiego, od 14 X 1980 doradca prawny MKZ Województwa Jeleniogórskiego/ZR Jelenia Góra. Od I 1981 w „S”. I–II 1981 podczas strajku w Klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze doradca MKS tamże/Połączonego KS Dolny Śląsk, uczestnik negocjacji z komisjami rządowymi. Od 12 III 1981 członek Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Jeleniej Górze. V–VI 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze i Darłówku, 9 III 1982 zwolniony. 1982–1989 współpracownik podziemnej „S”, obrońca ws. karno-administracyjnych, doradca: 1983–1986 działaczy podziemnej TKK Regionu Jelenia Góra, 1986–1989 Tymczasowej Rady „S” Region Jelenia Góra, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1989 – 1990 TZR/ZR Jeleniogórskiego. Od ok. 1983 na emeryturze.

14 IV 1989–1992 przew. Wojewódzkiego KO „S”/WKO w Jeleniej Górze. III 1990–1995 radca prawny w Urzędzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze (doradca wojewody Jerzego Nalichowskiego). 1992–1996 współzałożyciel, naczelnik Biura Obsługi Roszczeń b. Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Jeleniej Górze–Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie.

Do 21 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Lis.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry