Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17382,Luka-Juliusz.html
2023-09-28, 20:15

Łuka Juliusz

Juliusz Łuka, ur. 22 II 1953 w Lublinie. zm. 26 II 2015 tamże. Ukończył Liceum dla Pracujących tamże (1974).

1971–1976 st. referent w Spółdzielni Pracy Metalowców Współpraca w Lublinie, 1975–1978 student Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, 1976–1978 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego tamże (dorywczo), pracownik w Zakładzie Mleczarskim w Sosnowcu oraz pracownik produkcji w Śląskich Zakładach Lin i Drutu Linodrut w Zabrzu Zakład w Sosnowcu, 1979–1983 betoniarz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal-4 w Dąbrowie Górniczej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego.

15 XII 1981 z grupą pracowników zakładu dołączył do strajku w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej; do 23 XII 1981 członek MKS. 25 XII 1981 zatrzymany, aresztowany osadzony w aresztach KM MO w Dąbrowie Górniczej, KM MO w Będzinie i KW MO w Katowicach; zwolniony z pracy. 1982–1983 drukarz i kolporter ulotek w Dąbrowie Górniczej, m.in. nawołujących do bojkotu nowych reżimowych zw. zaw. 25 IV 1983 po przeszukaniu w hotelu robotniczym i znalezieniu materiałów poligraficznych przesłuchiwany; 27 IV 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 28 VII 1983 – 1986 ponownie betoniarz w Budostalu. W XII 1983 organizator 2-dniowego protestu przeciwko złym warunkom pracy na Wydz. Obróbki Cieplnej Szyn w zakładzie. 1984–1989 kolporter podziemnych pism, książek i druków okolicznościowych; współpracował z Włodzimierzem Kapczyńskim oraz siatkami kolportażu zakładów z terenu Huty Katowice; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu. 1983–1989 wielokrotnie zatrzymywany.

1986–1990 magazynier w Hurtowni Obuwia Rabut w Dąbrowie Górniczej, 1990–1992 w Hurtowni Lubchem w Lublinie, 1993–1999 kierownik Mieszalni Pasz w Sernikach k. Lubartowa, 1999–2004 pracownik ochrony w firmie ochroniarskiej w Lublinie. Od 2004 na rencie.

30 IV 1983 – 18 VIII 1986 rozpracowywany przez p. V-1 KM MO/MUSW/RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Czcionka.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony