Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukasik Stanisław

Stanisław Łukasik, ur. 10 II 1948 w Batorzy k. Kraśnika. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Humanistyczny (1978).

1967-1970 nauczyciel w SP w Dąbrowicy, 1971-1973 w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie, 1973-1974 w SP w Przytkowicach, 1974-1976 w SP w Radoszy, 1976-1979 w SP nr 1 w Głuszycy; 1979-1990 w SP nr 2 w Nowej Rudzie. 1978-1980 współzałożyciel i członek Konfederacji Rzeczpospolitej Polskiej – organizacji współpracującej z ROPCiO, działającej na terenie Ziemi Kłodzkiej; współorganizator spotkań dyskusyjnych, uczestnik akcji ulotkowych wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu w 1980, kolporter m.in. „Opinii”, „Robotnika”.

We IX 1980 współtwórca i członek Komitetu Założycielskiego „S” przy SP nr 2 w Nowej Rudzie; 1980-1981 przewodniczący KZ „S” tamże; w 1980 współtwórca i członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowej Rudzie; 1980-1981 zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji „S” POiW tamże.

1981-1989 założyciel, organizator i główny koordynator podziemnego Komitetu Oporu Społecznego Nowa Ruda, struktury ściśle powiązanej z KOS „S” Ziemi Kłodzkiej. 1981-1989 organizator i koordynator sieci kolportażu i punktów kolportażowych pism podziemnych na terenie Nowej Rudy, m.in.: „Żółw”, „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, oraz książek paryskiej „Kultury” i NOWej, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek na działalność związkową i na pomoc represjonowanym. 1982-1989 współorganizator i członek terenowego oddziału KIK-u Wałbrzych w Nowej Rudzie; 1984-1989 współorganizator i członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. tamże.

W 1989 przewodniczący Obywatelskiego Bloku Wyborczego „S” w Nowej Rudzie, członek KO Ziemi Kłodzkiej. 1989-1991 redaktor gazety „Ziemia Kłodzka”; 1990-1994 burmistrz Nowej Rudy; 1994-00 nauczyciel w LO w Nowej Rudzie. Od 2000 na emeryturze.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Nowa Ruda

Opcje strony

do góry