Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Makar Arkadiusz

Arkadiusz Makar, ur. 12 X 1963 w Gdańsku. Od 1978 uczeń V LO w Gdańsku w systemie dziennym, następnie wieczorowym (po zwolnieniu z więzienia), w 1985 matura w III LO tamże.

Od 1981 w RMP, 20 XII 1981 współorganizator grupy (z Janem Chmielowskim, Anną Stawicką, Małgorzatą i Wojciechem Chmieleckimi) organizującej modlitwy w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 30 XII 1981 grupa wydrukowała, następnie rozkolportowała (m.in. w gdańskich kościołach i SKM) ok. 1 tys. ulotek informujących o modlitwach w Kaplicy MB Ostrobramskiej Bazyliki Mariackiej i niezaprzestaniu działalności przez RMP. 23 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 22 IV skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK Potulice, od 25 II 1983 przerwa w odbywaniu kary na 1 mies., dalsze wykonanie wstrzymano w związku z postępowaniem ułaskawieniowym, 20 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1989 współpracownik RKK Gdańsk, Solidarności Walczącej, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „«Solidarności» Region Gdańsk”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek, książek (we współpracy m.in. z Czesławem Nowakiem, Andrzejem Osipowem, Stanisławem Kowalskim, Danielem Trapkowskim). 1984-1989 współzałożyciel i działacz Oddziału Gdańskiego Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, organizator kolportażu.

1989-1997 w USA. 1997-1999 pracownik firmy Pakfol w Gdańsku, od 1999 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

4 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1986 – 10 IV 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Biuletyn/Libra.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry