Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malinowski Jerzy

Jerzy Malinowski, ur. 10 V 1935 w Radomiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1957).

1957–1965 kierownik sekcji oprzyrządowania w Dziale Gł. Technologa, mistrz, z-ca kierownika Wydz. Mechanicznego, kierownik Działu Przygotowania Produkcji w Zakładach Budowy Maszyn Bumar-Fadroma we Wrocławiu, 1965–1967 dyr. techn. w Fabryce Maszyn Zawidów, 1967–1983 gł. specjalista. ds. elektronicznej techniki obliczeniowej, gł. technolog w Bumar-Fadroma we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, od 21 IX 1981 przew. Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego z zakładzie.

14–18 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. 18 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, 27 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 zwolniony. Przeniesiony na gorsze stanowisko pracy do działu zarządzania. III 1982 – 1989 współorganizator, działacz, nieformalny rzecznik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii pw. św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu: współorganizator mszy za Ojczyznę oraz wykładowca tamże. V 1982 – 1983 współpracownik TKZ. 5 XI 1982 zatrzymany, 6 XI internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, 2 XII zwolniony. 1983–1990 członek RKS Dolny Śląsk, uczestnik podziemnych spotkań przedstawicieli Sieci Organizacji Zakładowych „S” Wiodących Zakładów Pracy. VII 1983 – VI 1989 współzałożyciel, przew. podziemnej MKK Grabiszynek we Wrocławiu. VIII 1983 – VI 1989 współzałożyciel, autor (ps. Robol, Wrocławianin 44), organizator sprzętu drukarskiego i materiałów poligraficznych, redaktor nacz. podziemnego pisma „Victoria”; 1983–1989 drukarz „Victorii” oraz sporadycznie podziemnych pism „Fama”, „Fatamorgana”, „Solidarność Elwro”, „Solidarność Hutmenu”, „Solidarność FAT”. 1983–1989 organizator i koordynator (z żoną Danutą) sieci kolportażu podziemnych pism, m.in. „Victoria”, „Fama”, „Fatamorgana”, „Solidarność Elwro”, „Solidarność Hutmenu”, „Solidarność FAT”, „Z Dnia na Dzień”, „Prawda”, „Jutrzenka”, „Iskierki”, „Odrodzenie”, „Hydralek”. 13 XII 1983 współorganizator i uczestnik protestu głodowego pracowników fabryk przy ul. Grabiszyńskiej (robotnicy po pracy na znak protestu przeciwko podwyżkom cen przeszli ul. Grabiszyńską do pl. PKWN, obecnie pl. Legionów). XII 1983–1989 z-ca gł. technologa w Zakładzie Uszczelnień Technicznych Inco we Wrocławiu. 5–10 VII 1985 uczestnik głodówki w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.

1989–1991 szef Działu Informatyki i Organizacji w Bumar-Fadroma, 1991–2003 szef IBM Polska Sp. z o.o. Oddział tamże, nast. menadżer w Warszawie. Od 2003 na emeryturze. Od 2014 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przy ZR Dolny Śląsk (IX 2014 – 2015 wiceprezes).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

13 VIII 1982 – 28 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. V-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Psycholog; do XI 1989 przez Wydz. III-1/Inspektorat 2 WUSW.

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry