Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malinowski Jerzy Cezary

Jerzy Cezary Malinowski, ur. 5 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1955 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych, kierunek historia (1991); doktorat (1996).

W l. 70. pracownik fizyczny, m.in. w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie oraz RSW Prasa-Książka-Ruch.

1977–1980 uczestnik ROPCiO, 1978–1979 organizator biblioteki wydawnictw niezależnych. 1979 założyciel, nast. redaktor „Kroniki Lubelskiej”, autor tekstów. 1979–1980 współpracownik niezależnego wydawnictwa Biblioteka Historyczna i Literacka (skład i zszywanie wydrukowanych w Lublinie książek), kolporter wydawnictw niezależnych, drukarz i kolporter ulotek (m.in. przed wyborami 1978 i 1980 oraz przeciwko interwencji ZSRR w Afganistanie); w tych inicjatywach współpraca z grupą młodzieżową w składzie: Mariusz Badyński, Krzysztof Włodarczyk, Grzegorz Wysok.

1980–1981 działacz NZS. XI/XII 1981 w KUL uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu. W tym samym czasie w okresie strajku nauczycieli w Lublinie wykłady z historii dla uczniów szkół objętych strajkiem.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Załężu i Kielcach-Piaskach, 13 IX 1982 zwolniony. Okazjonalnie kolporter prasy podziemnej. Uczestnik manifestacji patriotycznych, 1983 za palenie zniczy przed pomnikiem Konstytucji 3 V maja w Lublinie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z możliwością zamiany na grzywnę.

Po 1989 m.in. pracownik Biblioteki Narodowej, 2004–2008 wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Autor broszury Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 1945–1956 (1995) oraz art. o tematyce historycznej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1977–1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Cezary; 1982–1985 przez Wydz. IV WUSW tamże w ramach SOR krypt. Termity.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry