Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszewski Bogusław

Bogusław Olszewski, ur. 30 VIII 1961 w Siedlcach. Ukończył Technikum Melioracji Wodnej tamże (1982).

1980–1981 uczestnik RMP, kolporter ulotek i prasy niezależnej, uczestnik akcji malowania napisów i manifestacji patriotycznych w Warszawie z okazji 11 XI.

Od 1982 geodeta w PKP Oddział Siedlce. 1982–1989 członek TKZ. 1983–1989 drukarz ulotek i prasy podziemnej, współorganizator sprzętu i materiałów poligraficznych oraz transportu międzymiastowego i lokali dla podziemnego pisma „Metrum” i Radia „S” Siedlce, kolporter podziemnych wydawnictw. Od 1984 zbierał informacje dla ogólnopolskich podziemnych struktur branżowych PKP, XI 1985 uczestnik spotkania ich członków w Częstochowie. 1985–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. w Siedlcach, współorganizator corocznych Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

1989–1994 przew. KZ, wiceprzew. Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze, 1994–1999 przew., od 1999 wiceprzew.; delegat na WZD i KZD; 1998 wiceprzew. ZR Mazowsze, 1998–2004 członek KK. 1990–1991 przew. Wojewódzkiego KO w Siedlcach. 1990 szef wojewódzkiego sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich i woj. sztabu wyborczego w wyborach samorządowych. 1991–1997 szef woj. sztabów wyborczych, kolejno: PC, Zjednoczenia Polskiego, AWS; 2000 szef woj. sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego. Od 2002 członek zarządu, nast. prezes Podlaskiej Fundacji Ruchów Demokratycznych, od 2005 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Rady Fundacji im. Tadeusza Kłopotowskiego. Prezes Rady Podlaskiej Fundacji Rozwoju Ruchów Chrześcijańsko-Demokratycznych w Siedlcach.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

13 I 1981 – 14 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Siedlcach w ramach SOR krypt. Kongres.

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry